Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/3321/GA, 21 januari 2014, beroep
Uitspraakdatum:21-01-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/3321/GA

betreft: [klager] datum: 21 januari 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 19 september 2013 van de beklagcommissie bij locatie Zoetermeer,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 7 januari 2014, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Amsterdam Over-Amstel, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. J. van Beest, en de heer [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur
van voornoemde locatie.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de interne overplaatsing van klager van afdeling b naar afdeling f.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager is voorafgaand aan de overplaatsing niet gehoord door de directie over de overplaatsing. Klager werd op de afdeling door twee medewerkers
aangesproken en hem is medegedeeld dat hij direct overgeplaatst zou worden naar een andere afdeling.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De normale gang van zaken is dat er een met redenen omklede mededeling wordt gedaan van een interne overplaatsing. Het zou in dit geval beter zijn
geweest om kort met klager te spreken en de beslissing toe te lichten. Er was immers geen sprake van een acute situatie die om overplaatsing vroeg.

3. De beoordeling
Met betrekking tot de interne overplaatsing stelt de beroepscommissie vast dat de directeur op grond van artikel 16 van de Pbw de wijze van onderbrenging van de gedetineerden bepaalt. Het bepaalde in artikel 57 van de Pbw is niet van toepassing bij een
beslissing tot interne overplaatsing. Het is dan ook niet vereist dat klager vooraf wordt ingelicht over de interne overplaatsing. Het beroep zal om die reden ongegrond worden verklaard.

Evenwel doet de beroepscommissie de aanbeveling, vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid, gedetineerden niet onverhoeds over te plaatsen, indien geen sprake is van een noodsituatie, maar hen hiervan tijdig op de hoogte te stellen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met aanvulling van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, prof. dr. mr. L.M. Moerings en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van mr. T. Nauta, secretaris, op 21 januari 2014

secretaris voorzitter

Naar boven