Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/0040/STA, 15 januari 2014, schorsing
Uitspraakdatum:15-01-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/40/STA

betreft: [verzoeker] datum: 15 januari 2014

De voorzitter van de beroepscommissie uit de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in FPC De Rooyse Wissel te Venray, verder de inrichting te noemen.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 64 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt), van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van het hoofd van de inrichting van 11 januari 2014, inhoudende
verlenging
van de maatregel van separatie.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de schriftelijke inlichtingen van het hoofd van voornoemde inrichting van 14 januari 2014. De secretaris van de beklagcommissie heeft op 13 januari 2014 bericht dat het schorsingsverzoek als klaagschrift zal worden
aangemerkt.

1. De standpunten
Verzoeker heeft zijn verzoek als volgt toegelicht.
De separatie is onterecht opgelegd en duurt nu al 55 dagen. Verzoeker zou een seksuele focus hebben op een vrouwelijke personeelslid. In werkelijkheid was zij totaal de weg kwijt, aldus verzoeker.

Uit de inlichtingen van het hoofd van de inrichting komt het volgende naar voren.
De maatregel van separatie, die tot op heden voortduurt en waartegen het schorsingsverzoek is gericht, is op 23 december 2013 opgelegd. Sinds 15 november 2013 heeft verzoeker elkaar opvolgende beperkende maatregelen opgelegd gekregen. Op 11 januari
2014
is de separatiemaatregel verlengd, gezien het verloop van de voorgaande dagen en het niet voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld bij de maatregel. Tot op heden blijft verzoeker fors ageren, schelden en is hij erg kwaad en dwingend. Momenteel wordt
toegewerkt naar een overgang naar de minder beveiligde separeer om zo verzoeker geleidelijk aan weer terug te kunnen halen naar de afdeling. De inrichting heeft op 6 januari 2014 een verzoek ingediend tot een machtiging voor de verlenging van de
maatregel. Tot op heden heeft de inrichting nog geen beslissing op deze aanvraag ontvangen.

2. De beoordeling
Ingevolge artikel 34, vierde lid, Bvt kan het hoofd van de in richting de afzondering of separatie telkens, met schriftelijke machtiging van de Onze Minister, met ten hoogste vier weken verlengen. De voorzitter stelt vast dat de Minister (nog) geen
schriftelijke machtiging heeft afgegeven. Onder deze omstandigheden dient het verzoek om schorsing te worden toegewezen. De tenuitvoerlegging van de beslissing van het hoofd van de inrichting moet derhalve worden geschorst, in afwachting van de
uitspraak van de beklagcommissie.

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de beslissing van het hoofd van de inrichting, in afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 15 januari 2014

secretaris voorzitter

Naar boven