Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/3825/GB, 14 januari 2014, beroep
Uitspraakdatum:14-01-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/3825/GB

Betreft: [klager] datum: 14 januari 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M. de Reus, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 20 november 2013 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot plaatsing in een beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 14 februari 2012 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
De ernst van het door klager begane strafbare feit waarvoor hij thans in detentie verblijft is geen grond voor afwijzing van klagers verzoek tot het verkrijgen van regimaire vrijheden. Het advies van de politie lijkt erop neer te komen dat de politie
niet heeft geadviseerd over het door klager opgegeven verlofadres, maar enkel geadviseerd heeft over de vraag of het wenselijk is om aan klager vrijheden te verlenen. Klager stelt dat onvoldoende gemotiveerd is op basis van welke concrete feiten en
omstandigheden de door klager opgegeven verlofadressen onaanvaardbaar zouden zijn. Het door klager begane strafbare feit waarvoor hij thans in detentie verblijft heeft plaatsgevonden in Bennebroek, terwijl klagers opgegeven verlofadressen gelegen zijn
in Haarlem. Klager is bereid zich aan bijzondere voorwaarden te houden. Klager functioneert goed in de inrichting en zijn recidiverisico wordt laag/gemiddeld ingeschat.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
De door klager opgegeven verlofadressen zijn niet goedgekeurd door de politie. De politie heeft, blijkens het selectieadvies van de gevangenis van de locatie Zuyder Bos van 12 november 2013, negatief geadviseerd over de verlofadressen omdat klager zich
schuldig heeft gemaakt aan een ernstig strafbaar feit, zich schuil heeft gehouden voor de politie en er onvoldoende vertrouwen is dat hij zich aan de afspraken houdt tijdens zijn regimaire verloven. Gelet op dit standpunt van de politie beschikt
klager,
volgens de selectiefunctionaris, derhalve niet over een goedgekeurd verlofadres, hetgeen is vereist voor een plaatsing in een b.b.i.

4. De beoordeling
4.1. Op grond van artikel 3 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (hierna: de Regeling) komen naast zelfmelders voor plaatsing in een beperkt beveiligde inrichting in aanmerking gedetineerden die een beperkt vlucht-
en maatschappelijk risico vormen, een strafrestant hebben van maximaal achttien maanden en beschikken over een aanvaardbaar verlofadres.

4.2. In de toelichting op dit artikel (Stcr. 12 september 2000, nr. 176, pagina 9) staat dat bij de plaatsing in zeer beperkt en beperkt beveiligde inrichtingen de beoordeling of de gedetineerde geschikt is tot terugkeer in de samenleving een
belangrijke rol speelt. Indicator bij de beoordeling daarvan is of de gedetineerde reeds eerder tijdens de huidige detentie met goed resultaat bewegingsvrijheid (onbegeleid) buiten de inrichting heeft genoten (algemeen verlof, schorsing van de
preventieve hechtenis, incidenteel verlof, strafonderbreking), alsmede of zich daarna omstandigheden hebben voorgedaan die aan deze indicator ernstig afbreuk doen. Gelet op het open karakter van de inrichting of afdeling spelen de aard, zwaarte en
achtergrond van het gepleegde delict en de persoonlijkheid van de gedetineerde een rol bij de beoordeling of betrokkene geschikt is voor plaatsing in een zeer beperkt of beperkt beveiligde inrichting of afdeling.

4.3. Het advies van de politie betreft niet de aanvaardbaarheid van de adressen, maar schetst een achtergrond van klager. Daarmee wordt niet onderbouwd dat de verlofadressen als zodanig niet geschikt zijn. Bovendien is onvoldoende onderbouwd waarom
de eventuele risico’s niet ondervangen kunnen worden door het stellen van bijzondere voorwaarden. Gelet op het vorenstaande is de beroepscommissie van oordeel dat er sprake is van een motiveringsgebrek. Derhalve zal het beroep gegrond worden verklaard
en dient de bestreden beslissing te worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht
geen
termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van der Pol, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.E.H. Nijp, secretaris, op 14 januari 2014

secretaris voorzitter

Naar boven