Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/3569/GB, 13 januari 2014, beroep
Uitspraakdatum:13-01-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/3569/GB

Betreft: [klager] datum: 13 januari 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 26 september 2013 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de locatie Zoetermeer ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 8 juli 2011 gedetineerd. Klagers fictieve einddatum was gesteld op 24 december 2013.
Vanaf 1 november 2012 is klager met toepassing van artikel 43, derde lid, van de Pbw geplaatst in de Forensische Verslavings Kliniek (FVK) De Kijvelanden te Poortugaal. In maart 2013 is klager overgeplaatst naar de lager beveiligde afdeling, de
Forensische Verslavings Afdeling. Op 14 augustus 2013 is klager overgeplaatst naar het h.v.b. van de locatie Zoetermeer, waar een regime van beperkte gemeenschap geldt.
Op 10 oktober 2013 is klager weer geplaatst in de FVK te Poortugaal.

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt op basis van de overgelegde stukken vast dat de beslissing tot terugplaatsing van klager van 14 augustus 2013 is genomen door de selectiefunctionaris.

Ten aanzien van de ontvankelijkheid overweegt de beroepscommissie als volgt. Op grond van artikel 43, derde lid, van de Pbw in samenhang bezien met artikel 31 Regeling selectie plaatsing en overplaatsing van gedetineerden, is de directeur bevoegd om,
na
instemming van de selectiefunctionaris, te beslissen tot plaatsing van klager in een verslavingskliniek, de FVK De Kijvelanden. Gelet hierop is de directeur ook bevoegd om te beslissen omtrent de terugplaatsing van klager naar de penitentiaire
inrichting. In onderhavige zaak is de beslissing ten onrechte niet genomen door de directeur, maar door de selectiefunctionaris.
Wat daarvan ook zij, nu klager op 10 oktober 2013 weer is teruggeplaatst in de FVK de Kijvelanden, is het belang aan het beroep komen te ontvallen. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. R.W. van Zuijlen, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 13 januari 2014

secretaris voorzitter

Naar boven