Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/3007/GA en 13/3008/GA, 9 januari 2014, beroep
Uitspraakdatum:09-01-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/3007/GA en 13/3008/GA

betreft: [klager] datum: 9 januari 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschriften van

de directeur van Detentiecentrum Alphen aan den Rijn, (13/3008/GA),

gericht tegen een uitspraak van 20 augustus 2013 van de beklagcommissie bij voornoemd Detentiecentrum,

alsmede van [...], verder te noemen klager, (13/3007/GA),

eveneens gericht tegen een uitspraak van 20 augustus 2013 van de beklagcommissie bij het Detentiecentrum, voor zover daarbij aan klager een tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 16 december 2013, gehouden in de penitentiaire inrichting Amsterdam Over-Amstel, zijn [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur en [...], afdelingshoofd, beiden bij meergenoemd Detentiecentrum, gehoord.
Klager, die inmiddels Nederland is uitgezet, is niet ter zitting verschenen.
Klagers raadsvrouw, mr. C. van Oort, heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het gebruik van geweld door personeel van de inrichting tijdens klagers overbrenging naar de afzonderingscel op 19 juli 2013. Klager heeft daardoor pijn ondervonden en daarbij blauwe plekken opgelopen.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard en klager een tegemoetkoming toegekend van € 30,= op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in zijn beroepschrift zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager had een medisch probleem. Hij sprak hierover met iemand van de medische dienst. Een half uur later kwamen er drie bewakers, twee beveiligers en het afdelingshoofd naar zijn cel en werd hij hardhandig naar de afzonderingscel gebracht. Klager
heeft
veel letsel opgelopen. Klager vindt de toegekende tegemoetkoming te laag. Klager heeft medische gegevens over de verwondingen en getuigenverklaringen van medegedetineerden overgelegd.

De plaatsvervangend vestigingsdirecteur heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Niet in geschil is de beslissing tot plaatsing in de afzonderingscel. Het gaat enkel om de mate en toepassing van geweld bij de overbrenging van klager en het ontkleden tijdens de plaatsing van klager.
De geweldsrapportage, onder meer bestaande uit individuele verslagen van de medewerkers, is ingeleverd bij de directeur en geanonimiseerd bij het beroepschrift gevoegd. Aanvankelijk werden de individuele verslagen niet overgelegd vanwege de ernstige
bedreigingen van klager jegens het personeel.
Samengevat is aan het personeel de opdracht gegeven klager naar de afzonderingscel over te brengen omdat hij suïcidale uitspraken had gedaan. Tegen deze overbrenging heeft klager zich fysiek en verbaal verzet. Hiermee is de noodzaak tot het gebruik van
geweld bij de overbrenging aangetoond. Gelet op de gedragingen van klager was het nodig hem tot tweemaal toe naar de grond te brengen.
Gelet op het voorgaande is het ontkleden van klager, ondanks dat hij bepaalde periodes ogenschijnlijk meewerkte, op een gecontroleerde manier, door het personeel, gedaan. Hierbij heeft klager zich wederom verzet en heeft hij bedreigingen geuit jegens
het personeel.
Er is zoveel mogelijk voorafgaand aan het toepassen van geweld een waarschuwing aan klager gegeven.
Het letsel bij klager is deels veroorzaakt door het door hem gepleegde verzet. Er is getracht klager zo veel mogelijk mee te laten werken.
Na zijn plaatsing in de observatiecel heeft klager een gesprek met de psycholoog gehad.
Het IBT team stond wel paraat, maar is niet ingezet.

3. De beoordeling
Gelet op het beroepschrift en de daarbij overgelegde stukken en de nadere toelichting ter zitting komt de beroepscommissie tot het oordeel dat is voldaan aan het in artikel 9, eerste lid, van de Geweldsinstructie opgenomen vereiste inhoudende dat van
het geweld door personeel schriftelijk mededeling wordt gedaan aan de directeur. Uit de overgelegde geweldsrapportage komt naar voren dat de noodzaak tot toepassing van het geweld aanwezig was en dat de overbrenging en ontkleding van klager niet op
andere - minder ingrijpende - wijze kon worden bereikt. Aannemelijk is geworden dat klager voorafgaand aan het toepassen van geweld hiervoor gewaarschuwd is. Aannemelijk is zelfs dat getracht is klager zodanig mee te laten werken dat de toepassing van
geweld achterwege zou kunnen blijven. Het valt geenszins uit te sluiten dat er in het kader van het toegepaste geweld inderdaad mogelijk verwondingen bij klager zijn ontstaan. Dat was in een situatie als de onderhavige ook niet geheel te voorkomen.

Gelet op het voorgaande zal het beroep van de directeur gegrond worden verklaard. Het beroep van klager zal ongegrond worden verklaard. De uitspraak van de beklagcommissie zal, voor zover daarbij het beklag gegrond is verklaard, worden vernietigd en
het
beklag zal alsnog ongegrond worden verklaard. Daaruit volgt reeds dat voor toekenning van een (hogere) tegemoetkoming geen plaats is. De uitspraak van de beklagcommissie zal ook ten aanzien van dat onderdeel worden vernietigd.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep van de directeur gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

De beroepscommissie verklaart het beroep van klager ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. F.G. Bauduin, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. Th.E.M. Wijte, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 9 januari 2014.

secretaris voorzitter

Naar boven