Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/3500/GV, 6 januari 2014, beroep
Uitspraakdatum:06-01-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/3500/GV

betreft: [klager] datum: 6 januari 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M. de Reus, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 16 oktober 2013 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager, alsmede zijn raadsman mr. M. de Reus, om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof ingewilligd voor de duur van twaalf uur en daaraan de voorwaarde verbonden dat klager zich eenmaal op het politiebureau dient te
melden.

2. De standpunten
Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klagers verzoek om algemeen verlof is slechts gedeeltelijk toegewezen. Klager bestrijdt dat hij om algemeen verlof heeft verzocht voor de duur van één dag. Hij heeft om algemeen verlof verzocht voor de duur van zestig uur.
Klager werkt als reiniger in de penitentiaire inrichting (p.i.) Lelystad, hetgeen een vertrouwensbaan is. Er zijn recentelijk geen disciplinaire straffen of ordemaatregelen aan klager opgelegd en er hebben zich geen andere omstandigheden voorgedaan op
basis waarvan tot het oordeel kan worden gekomen dat het verlofverzoek slechts gedeeltelijk zou moeten worden toegewezen. Klager zal zijn verlof doorbrengen in Helmond en hij dient zich daar te melden op het politiebureau. De reistijd van de p.i.
Lelystad naar Helmond bedraagt 1 uur en 36 minuten, zodat klager reeds meer dan drie uur van de toegekende twaalf uur zal reizen van en naar zijn verlofadres. Gelet op de uitspraak van de Raad met het nummer 06/2935/GV, had de selectiefunctionaris het
verzoek in zijn geheel moeten toewijzen. Klager heeft geen bezwaar tegen het opleggen van bijzondere voorwaarden.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager heeft een verzoek om algemeen verlof ingediend voor de periode van 10 oktober 2013 tot en met 10 oktober 2013. Aan klager is naar aanleiding van dit verzoek verlof toegekend voor de duur van twaalf uur. Klager heeft gekregen waar hij om heeft
verzocht.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
Het Openbaar Ministerie heeft negatief geadviseerd ten aanzien van klagers verzoek, omdat er, gelet op de ernst van het door klager gepleegde delict, kans op maatschappelijke onrust is indien vrijheden zullen worden toegekend aan klager.
Het Multidisciplinair Overleg van de p.i. Lelystad heeft positief geadviseerd na overleg met een lid van de vrijhedencommissie. Het probleem betrof niet de toekenning van het verlof, maar de duur van het verlof. Hierbij is gekeken naar de
openingstijden
van de p.i. Lelystad en het aantal uren in een dag.
De politie heeft positief geadviseerd.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van 4 jaar en 6 maanden met aftrek, wegens poging tot doodslag. Aansluitend dient hij een vervangende hechtenis van 19 dagen op grond van de wet Terwee, een subsidiaire straf van in totaal 17 dagen en een
vervangende
hechtenis op grond van de Lex Mulder van in totaal 17 dagen te ondergaan. Klagers einddatum valt op of omstreeks 6 juni 2014.

Het beroep richt zich tegen de gedeeltelijke afwijzing van klagers tweede verlofaanvraag. Hij kan in totaal zes verlofaanvragen indienen.

Uit telefonische inlichtingen van het bureau selectie- en detentiebegeleiding (b.s.d.) van de p.i. Lelystad is gebleken dat klager op 24 oktober 2013 verlof heeft genoten voor de duur van twaalf uur.

Op grond van artikel 15 van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting kan algemeen verlof worden verleend voor de duur van maximaal zestig uur. De Staatssecretaris heeft aan klager algemeen verlof voor de duur van twaalf uur toegekend, omdat
klager een verzoek voor de periode van 10 oktober 2013 tot en met 10 oktober 2013 had ingediend. Klager heeft gemotiveerd bestreden dat hij om algemeen verlof heeft verzocht voor de duur van één dag en uit inlichtingen van het b.s.d van de p.i.
Lelystad
is gebleken dat klager om algemeen verlof heeft verzocht voor de periode van 10 oktober 2013 tot en met 12 oktober 2013. De stelling van de Staatssecretaris dat klager heeft gekregen waar hij om heeft verzocht is derhalve onjuist. Het beroep zal
derhalve gegrond worden verklaard, de bestreden beslissing zal worden vernietigd en de Staatssecretaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen. De beroepscommissie ziet geen aanleiding om klager een tegemoetkoming toe te kennen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de bestreden beslissing en draagt de Staatssecretaris op om een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen twee weken na ontvangst van haar uitspraak.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M.M. Boone en mr. R.S.T. van Rossem-Broos, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 6 januari 2014

secretaris voorzitter

Naar boven