Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/3776/GV, 31 december 2013, beroep
Uitspraakdatum:31-12-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/3776/GV

betreft: [klager] datum: 31 december 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 11 november 2013 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager kan zich niet met de beslissing tot afwijzing van zijn verzoek om algemeen verlof en de gronden die daaraan ten grondslag liggen verenigen. Klager verzoekt om een vernietiging van de bestreden beslissing, kosten rechtens.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
De directeur van de penitentiaire inrichting (p.i.) Lelystad en het Openbaar Ministerie (OM) hebben negatief geadviseerd ten aanzien van klagers verzoek om algemeen verlof. Klager ontkent het delict. Hij is echter niet tegen het vonnis van de rechtbank
in hoger beroep gegaan. De diagnose van De Waag dient te worden afgewacht alvorens klager in aanmerking kan komen voor verlof. Hierbij is tevens gekeken naar klagers strafrestant.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De vrijhedencommissie van de p.i. Lelystad heeft negatief geadviseerd ten aanzien van klagers verlofaanvraag.
Het OM heeft negatief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag. Het OM vindt het maatschappelijk gezien niet uit te leggen dat iemand die tot drie jaar gevangenisstraf is veroordeeld vanwege een gewapende overval op een supermarkt, na één jaar
alweer met verlof zou mogen.
Het Multidisciplinair Overleg heeft positief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag, omdat de wachttijd voor een behandeling bij De Waag te lang duurt. Klagers gedrag is goed en klager is bereid om aan alle activiteiten deel te nemen die
essentieel zijn voor zijn re-integratie.
De politie heeft positief geadviseerd.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van drie jaar met aftrek, wegens een gewapende overval. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 5 september 2014 .

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers tweede verlofaanvraag. Hij kan in totaal zes verlofaanvragen indienen.

Klager heeft ingestemd met deelname aan een traject in het kader van het programma Terugdringen Recidive (TR). Omdat klager het delict ontkent, is geen inschatting te maken van het recidiverisico. De afdeling TR maakt zich zorgen en acht een
psychologisch onderzoek noodzakelijk om het recidiverisico zoveel mogelijk te beperken. Klager is derhalve op 1 november 2013 aangemeld bij De Waag. Het resultaat van de diagnostiek is blijkens het advies vrijheden van 7 november 2013 nog niet bekend.
Nu klager inmiddels is aangemeld bij De Waag waar onderzocht kan worden of een behandeling voor klager geïndiceerd is, kan de beslissing van de Staatssecretaris om klagers verzoek om algemeen verlof vooralsnog af te wijzen, bij afweging van alle in
aanmerking komende belangen en gelet op de weigeringsgronden zoals bedoeld in artikel 4 onder b van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M.M. Boone en mr. R.S.T. van Rossem-Broos, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 31 december 2013

secretaris voorzitter

Naar boven