Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/3267/GA, 30 december 2013, beroep
Uitspraakdatum:30-12-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/3267/GA

betreft: [klager] datum: 30 december 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 2 september 2013 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Oosterhoek, waarbij aan klager een tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voornoemde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager, alsmede zijn [...] om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagrechter heeft een tegemoetkoming van € 75,= toegekend vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende de oplegging van een disciplinaire straf van vijf dagen opsluiting in de eigen cel, op de gronden als in de aangehechte uitspraak
weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. De tegemoetkoming is te gering omdat de schade die klager heeft geleden als gevolg van zijn onterechte overplaatsing, vele malen hoger is dan de toegekende tegemoetkoming.

De directeur heeft daarop als volgt gereageerd. De toegekende tegemoetkoming ligt hoger dan de standaardbedragen. De directeur verzet zich niet tegen de hoogte van dit bedrag en verzoekt om de uitspraak van de beklagcommissie te bevestigen.

3. De beoordeling
Klager heeft verzocht zijn beroep mondeling te mogen toelichten. De beroepscommissie wijst dit verzoek, dat niet is onderbouwd, af, nu de noodzaak van een mondelinge toelichting niet is gebleken. De beroepscommissie acht zich voldoende ingelicht om op
het beroep te beslissen.

De beroepscommissie stelt voorop dat een tegemoetkoming primair is bedoeld voor het door klager ondervonden ongemak ten gevolge van de bestreden beslissing. In geval sprake is van schade en indien die schade eenvoudig is te begroten, kan er aanleiding
zijn schadevergoedingsaspecten te betrekken bij de bepaling van de hoogte van de tegemoetkoming. In de onderhavige zaak is niet aannemelijk dat de gestelde schade een rechtstreeks gevolg is van de beslissing klager een disciplinaire straf op te leggen.
Voor zover de gestelde schade het gevolg is van de beslissing van de selectiefunctionaris tot overplaatsing van klager, overweegt de beroepscommissie dat die beslissing in deze procedure niet onderworpen is aan haar oordeel. Eventueel geleden schade
als
gevolg van die beslissing kan daarom niet worden betrokken in de onderhavige procedure.

De beroepscommissie kan zich verenigen met de toegekende tegemoetkoming van € 75,=. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter voor zover daartegen beroep is ingesteld.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. M.M. van der Nat, leden, in tegenwoordigheid van
mr. T. Nauta, secretaris, op 30 december 2013

secretaris voorzitter

Naar boven