Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/3329/GA, 30 december 2014, beroep
Uitspraakdatum:30-12-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/3329/GA

betreft: [klager] datum: 30 december 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. G.V. van der Bom, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 2 oktober 2013 van de beklagcommissie bij de locatie Hoogvliet,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voornoemde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager, alsmede zijn raadsman mr. G.V. van der Bom, om het beroep schriftelijk toe te lichten.

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
De klachten betreffen de verstrekking en de inhoud van informatie aan de selectiefunctionaris door de directeur.

De beklagcommissie heeft de klachten ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. De beklagcommissie heeft zich ten onrechte beperkt tot de vraag of de directeur bevoegd was om de betwiste informatie te verstrekken aan de
selectiefunctionaris. De beklagcommissie had zich evenwel ook dienen uit te laten over de vraag of de inhoud van de verstrekte informatie juist was. Klager handhaaft zijn standpunt dat de informatie niet juist was.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep gehandhaafd.

3. De beoordeling
Tegen de inhoud van een door de inrichting in het kader van een eventuele overplaatsing opgesteld selectieadvies staat geen beklag en beroep open, omdat een dergelijk advies geen beslissing oplevert als bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Pbw.
Voor zover er bezwaren zijn tegen de inhoud van dat selectieadvies, kunnen die bezwaren in het kader van de bezwaarschriftprocedure tegen de selectiebeslissing dan wel in het kader van de behandeling van het tegen de beslissing op het bezwaarschrift
ingestelde beroep naar voren worden gebracht. Hetgeen hieromtrent naar voren is gebracht, kan daarom niet leiden tot een andere uitspraak dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met aanvulling van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. M.M. van der Nat, leden, in tegenwoordigheid van mr. T. Nauta, secretaris, op 30 december 2013

secretaris voorzitter

Naar boven