Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/3002/GM, 19 december 2013, beroep
Uitspraakdatum:19-12-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/3002/GM

betreft: [klager] datum: 19 december 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de penitentiaire inrichting (p.i.) De Boschpoort te Breda,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 4 september 2013 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Ter zitting van de beroepscommissie van 26 november 2013, gehouden in de p.i. Vught, is klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. [...], gehoord. De inrichtingsarts verbonden aan de p.i. De Boschpoort is zonder bericht van verhindering niet ter zitting
verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur van 22 juli 2013, betreft:
a. geen operatie aan de nek;
b. problemen met de handen;
c. te lang moeten wachten op orthopedisch schoeisel.

2. De standpunten van klager en de inrichtingsarts
Klager heeft zijn klacht als volgt toegelicht. Tijdens klagers detentie in Duitsland hebben de artsen geconstateerd dat vanwege kalk in klagers nek zijn bloed niet goed kan doorstromen naar zijn hoofd. Klager kreeg het advies na zijn overbrenging naar
Nederland zich te laten opereren. De inrichting wil pas tot een operatie overgaan als het erger wordt.
Na klagers plaatsing in de p.i. De Boschpoort heeft hij aan de medische dienst zijn klachten kenbaar gemaakt. Klager heeft diabetes en heeft veel pijn aan zijn handen. Hiervoor is klager meerdere malen bij de inrichtingsarts geweest. De oorzaak van de
klachten ligt bij klagers zenuwen en pezen. De arts zei dat klager na zijn detentie hieraan kan worden geopereerd. Klager wil echter niet zo lang wachten. Hij heeft veel pijn aan zijn vingers. Klager heeft sinds 23 september 2013 een enkelband (als
onderdeel van zijn penitentiair programma) en is snel naar het ziekenhuis gegaan voor onderzoek. Op 9 januari 2014 wordt klager geopereerd. Klager meent dat dit veel eerder en tijdens zijn detentie ook had gekund. Klager toont ter zitting van de
beroepscommissie een brief van het ziekenhuis over de operatie.
Klager heeft verder orthopedische schoenen. Vanwege slechte schoenen heeft klager al een amputatie aan zijn rechtervoet moeten ondergaan. Sinds klagers plaatsing in de p.i. De Boschpoort probeert klager nieuwe orthopedische schoenen te krijgen, echter
zonder resultaat. Hij wordt vanaf het begin aan het lijntje gehouden doordat aanvankelijk een verkeerde v.i.-datum werd aangehouden. Klager ontvangt binnenkort nieuwe schoenen. In de periode vanaf juli 2013 is er niets gebeurd. Klager begrijpt ook niet
waarom het zo lang heeft geduurd voordat een machtiging kon worden geregeld. Ter zitting van de beroepscommissie toont klager een foto van zijn voet. Na klagers vrijlating is hij wel onmiddellijk geholpen. Dit had tijdens de detentie moeten
plaatsvinden.

De inrichtingsarts verwijst in reactie op het beroep naar het verslag van de medisch adviseur.

3. De beoordeling
a.
Klager is vanuit Duitsland overgebracht naar Nederland voor de tenuitvoerlegging van een gevangenisstraf. Klager is gediagnosticeerd met diabetes mellitus en is insulineafhankelijk.
Klager stelt dat hij in Duitsland het advies heeft gekregen zich in Nederland te laten opereren in verband met geconstateerde kalk in zijn nek waardoor er geen goede bloeddoorstroming naar zijn hoofd kan plaatsvinden. Uit de stukken is niet kunnen
blijken dat een dergelijk advies is gegeven. Niettemin is de beroepscommissie van oordeel dat gelet op de complicaties die al zijn opgetreden of nog kunnen optreden als gevolg van klagers diabetes het zinvol is de klachten van klager te onderzoeken.
Door dit na te laten heeft de inrichtingsarts in strijd met de in artikel 28 Pm neergelegde norm gehandeld. Het beroep zal derhalve in zoverre gegrond worden verklaard.

b.
Klager heeft een carpaal tunnelsyndoorm als complicerende factor van zijn diabetes. Pas op 22 augustus 2013 heeft de inrichtingsarts onderzoek hiernaar gedaan en klager verwezen naar de neuroloog. De beroepscommissie is van oordeel dat gelet op de
complicerende factor bij klagers diabetes (neuropathie en bedreigde diabetesvoet) het aangewezen is dat de medische dienst eerder onderzoek doet naar klagers klachten. Door dit na te laten heeft de inrichtingsarts in strijd met de in artikel 28 Pm
neergelegde norm gehandeld. Het beroep zal derhalve in zoverre gegrond worden verklaard.

c.
Uit de stukken blijkt dat vrijwel direct na klagers binnenkomst in de inrichting op 13 februari 2013 de medische dienst hem heeft verwezen naar de podoloog en dat er een aanvraagprocedure is opgestart voor nieuwe orthopedische schoenen. Vervolgens
duurt
het zeer lang voordat een machtiging wordt verleend en de orthopedisch schoenmaker op 13 september 2013 de schoenen komt aanmeten. Ter zitting van de beroepscommissie is gebleken dat klager nog steeds niet beschikt over nieuwe orthopedische schoenen.
Uit de stukken is niet duidelijk kunnen blijken als gevolg van welke oorzaken deze procedure zo lang heeft geduurd. Evenmin is gebleken dat enkel de medische dienst hierin een verwijt treft. De beroepscommissie sluit niet uit dat een deel van de
vertraging voortvloeit uit een communicatiestoornis. De beroepscommissie is van oordeel dat het in dit geval op de weg van de medische dienst had gelegen om te waken voor een al te lange looptijd van de aanvraag, temeer gelet op de complicaties die
zijn
opgetreden. Het beroep zal derhalve in zoverre gegrond worden verklaard.

Voor het door klager ondervonden ongemak acht de beroepscommissie een tegemoetkoming aangewezen. Zij stelt deze vast op € 100,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond.
Zij bepaalt de aan klager ten laste van de p.i. De Boschpoort toekomende tegemoetkoming op € 100,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.B. de Pauw Gerlings-Döhrn, voorzitter, prof. dr. W.J. Schudel en drs. J.H.A.M.C. Schoenmaeckers, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Kokee, secretaris, op 19 december 2013

secretaris voorzitter

Naar boven