Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/3209/JA, 16 december 2013, beroep
Uitspraakdatum:16-12-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/3209/JA

betreft: [klager] datum: 16 december 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 74, tweede lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1990], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 16 september 2013 van de alleensprekende beklagrechter bij de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) De Hartelborgt te Spijkenisse,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde j.j.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de weigering om een Playstation 3 in te voeren.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Het beklag is ongegrond verklaard, omdat klager het beklag niet mondeling wil toelichten en/of de beklagzitting wil bijwonen. Alle informatie die nodig is, is beschikbaar op papier. Klager mag de Playstation 3 niet invoeren in verband met de
internetmogelijkheden, maar zijn Playstation 3 heeft geen internetmogelijkheden.

De directeur heeft in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Niet duidelijk is of het beroep tijdig is ingediend. Binnen de j.j.i. is het jeugdigen niet toegestaan telecommunicatieapparatuur in bezit op kamer te hebben. Door klager wordt betwist dat de Playstation 3 mogelijkheden heeft om een internetverbinding
tot stand te brengen. Uit de overgelegde technische informatie volgt duidelijk dat dit wel zo is.

3. De beoordeling
Het beklag is behandeld ter zitting van de beklagrechter op 16 september 2013 en op die datum is mondeling uitspraak gedaan. Door klager is gesteld dat hij niet ter zitting is verschenen. Nu niet bekend is wanneer klager van de uitspraak heeft kennis
genomen en zijn beroepschrift op 30 september 2013 op het secretariaat van de Raad is ontvangen, zal de beroepscommissie klager het voordeel van de twijfel geven en hem in het beroep ontvangen.

Klager stelt dat zijn beklag ongegrond is verklaard omdat hij niet aanwezig wilde zijn bij de zitting. De beroepscommissie is van oordeel dat een persoonlijke toelichting op een zitting iets kan verduidelijken maar niet in alle gevallen noodzakelijk
is.
Deze uitspraak van de beklagcommissie kon worden gedaan zonder dat klager bij de zitting aanwezig was geweest omdat de benodigde informatie schriftelijk was ingediend.

Uit de huisregel 4.2 volgt dat het binnen j.j.i. De Hartelborgt niet is toegestaan om telecommunicatieapparatuur in bezit te hebben. Uit de door de directeur overgelegde technische informatie van de Playstation 3 blijkt dat deze kan worden gebruikt
voor
internettoepassingen.

In een eerdere uitspraak van de RSJ, nummer 12/2386/TA d.d. 8 november 2012, is overwogen dat vaststaat dat met een Playstation 3 toegang kan worden verkregen tot internet en dat, ook al is de internetsoftware van deze spelcomputer onklaar gemaakt,
online gamen daarmee nog wel mogelijk is als een onbeveiligd wifinetwerk in de buurt beschikbaar is.
De beroepscommissie ex artikel 67 van de Beginselenwet verpleegden heeft in bovenstaande uitspraak geoordeeld dat in theorie met een Playstation 3 oncontroleerbaar intern contact of contact met de buitenwereld gemaakt worden, hetgeen meebrengt dat de
Playstation 3 valt onder de in de inrichting niet toegelaten voorwerpen. Van de inrichting kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet worden gevergd dat zij voortdurend moet controleren of dergelijk contact zich daadwerkelijk voordoet.

De beroepscommissie die oordeelt over het beroep van klager sluit zich aan bij de eerdere uitspraak van de RSJ en komt tot het oordeel dat de beklagrechter op goede gronden en met juistheid op het beklag heeft beslist.
Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard en de uitspraak van de beklagrechter zal worden bevestigd met wijziging van de gronden.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met wijziging van de gronden.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. J. Calkoen-Nauta, voorzitter, prof. dr. Th.A.H. Doreleijers en drs. H. Heddema, leden, bijgestaan door mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 16 december 2013

secretaris voorzitter

Naar boven