Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/3356/SGA, 15 oktober 2013, schorsing
Uitspraakdatum:15-10-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 13/3356/SGA
Betreft : [klager] datum: 15 oktober 2013

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. A.H.T. de Haas, namens

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde inrichting van 11 oktober 2013, inhoudende de oplegging van een disciplinaire
straf
van opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel, met verwijdering van de televisie, voor de duur van zeven dagen, ingaande op 11 oktober 2013 om 13.30 uur en eindigende op 18 oktober 2013 om 13.30 uur, wegens het vertonen van
grensoverschrijdend gedrag door bedreigende uitspraken te doen naar personeel en het daarbij vertonen van bedreigend en intimiderend non-verbaal gedrag.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 11 oktober 2013 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 15 oktober 2013.

1. Debeoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en
beslist.
Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de
(verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat niet het geval.

De voorzitter stelt voorop dat de gedragingen van verzoeker op 8 oktober 2013, zoals weergegeven in het verslag van 11 oktober 2013, op zich strafwaardige gedragingen opleveren. De vraag is evenwel of de directeur in redelijkheid tot oplegging van de
onderhavige disciplinaire straf kon besluiten nu het verslag eerst op 11 oktober 2013 is aangezegd, zijnde drie dagen na het betreffende voorval.

In artikel 50, eerste lid, van de Pbw, waarin de verslaglegging van feiten die onverenigbaar zijn met de orde of veiligheid in de inrichting dan wel de ongestoorde tenuitvoerlegging van de vrijheidsbeneming is geregeld, wordt geen termijn genoemd
waarbinnen het verslag moet worden aangezegd en waarbinnen de directeur op de hoogte daarvan moet worden gesteld. Die termijnen mogen evenwel – naar het voorlopig oordeel van de voorzitter – niet onredelijk lang zijn. De voorzitter zoekt daarbij
aansluiting bij de termijn die geldt voor de uitreiking van de mededeling als bedoeld in artikel 58, eerste lid, van de Pbw. Dat betekent dat een verslag onverwijld zou moeten worden aangezegd en dat de directeur onverwijld van het betreffende voorval
op de hoogte dient te worden gesteld. De vraag die daarom – nog steeds naar het voorlopig oordeel van de voorzitter – beantwoording behoeft, is of de in dit geval gehanteerde termijn van drie dagen zodanig lang is, dat deze onredelijk moet worden
geacht. De voorzitter beantwoordt die vraag bevestigend. Vervolgens dient te worden beoordeeld of die onredelijk lange termijn een schorsing van de tenuitvoerlegging rechtvaardigt. Dat is niet het geval. De voorzitter acht die termijnoverschrijding –
mede bezien in het licht van ernst van de voldoende aannemelijk geworden strafwaardige gedragingen die tot de strafoplegging hebben geleid – niet zodanig onredelijk lang dat dit tot een toewijzing van het verzoek zou moeten leiden. Het verzoek zal
daarom worden afgewezen.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek af.

Aldus gedaan door mr. A.G. Coumans, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 15 oktober 2013.

secretaris voorzitter

Naar boven