Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/3091/GA, 3 december 2013, beroep
Uitspraakdatum:03-12-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/3091/GA

betreft: [klager] datum: 3 december 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. N. Harlequin, namens

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een uitspraak van 11 september 2013 van de beklagcommissie bij de locatie Ter Peel,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klaagster, alsmede haar raadsvrouw, om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft:
a. het feit dat klaagster van het personeel van de Dienst Vervoer en Ondersteuning gedurende het vervoer van de rechtbank Den Bosch naar de inrichting haar procesdossier niet bij zich mocht houden (TP 2013/046) en
b. het feit dat klaagster € 3,= huur moet betalen voor het televisiesignaal, terwijl zij over een eigen televisie beschikt en de kwaliteit van het televisiesignaal te wensen overlaat (TP 2013/000117)

De beklagcommissie heeft klaagster niet-ontvankelijk verklaard in haar beklag onder a. en heeft het beklag onder b ongegrond verklaard, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klaagster en de directeur
Door en namens klaagster is het beroep schriftelijk toegelicht. Klaagster heeft verzocht aanwezig te mogen zijn bij de behandeling van het beroepschrift.

De directeur heeft schriftelijke aangegeven te persisteren bij het in beklag ingenomen standpunt.

3. De beoordeling
Namens klaagster is verzocht bij de behandeling van het beroepschrift aanwezig te zijn. De beroepscommissie wijst het verzoek af nu de noodzaak tot mondelinge behandeling mede gelet op het ontbreken van enige onderbouwing van het verzoek niet is
gebleken.

Hetgeen in beroep ten aanzien van het beklag onder a. is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

Ten aanzien van b. overweegt de beroepscommissie het volgende. In de huisregels van de locatie Ter Peel is onder “Televisie” bepaald dat gedetineerden een televisie/kabelaansluiting in de inrichting kunnen huren. In bijlage 6 bij de huisregels
is vermeld dat de kosten hiervoor € 3,= per week bedragen. Nu klaagster klaagt over een algemeen in de inrichting geldende regel die niet in strijd is met hogere wet- en/of regelgeving, zal de beroepscommissie klaagster alsnog niet-ontvankelijk
verklaren in het beklag onder b.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep onder a. ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie in zoverre.
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie met betrekking tot het beklag onder b. en verklaart klaagster in zoverre alsnog niet-ontvankelijk in haar beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. M.M. van der Nat, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 3 december 2013

secretaris voorzitter

Naar boven