Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/0284/GBC, 5 juli 2002, beroep
Uitspraakdatum:05-07-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 02/284/GBC (tegemoetkoming)

Betreft: [klager] datum: 5 juli 2002

UITSPRAAK

van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw).

Namens[...], verder klager te noemen, is door mr. F.J.B. de Jong beroep ingesteld tegen een op 23 januari 2002 genomen beslissing van de selectiefunctionaris tot het ongegrond verklaren van het bezwaarschrift van klager gerichttegen beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis Norgerhaven te Veenhuizen.
Bij uitspraak van 18 april 2002 heeft de beroepscommissie het beroep op formele grond gegrond verklaard. Zij heeft daarbij tevens bepaald dat zij in een afzonderlijke beslissing, na de selectiefunctionaris te hebben gehoord, zalbepalen of enige tegemoetkoming als bedoeld in artikel 73, vierde lid, juncto artikel 68, zevende lid, Pbw aan klager geboden is.

De selectiefunctionaris is in de gelegenheid gesteld zijn standpunt kenbaar te maken omtrent een aan klager toe te kennen tegemoetkoming, maar heeft hiervan geen gebruik gemaakt.

Beoordeling
De beroepscommissie stelt vast dat klager feitelijk op 23 november 2001 is overgeplaatst naar de gevangenis Norgerhaven. Aan deze overplaatsing is geen formele, schriftelijke, beslissing van de selectiefunctionaris voorafgegaan.Eerst bij schriftelijke beslissing van 21 december 2001 is klager geselecteerd voor de gevangenis Norgerhaven en wordt hij gewezen op de mogelijkheid van bezwaar.
De beroepscommissie is van oordeel dat aan klager enige tegemoetkoming dient te worden geboden omdat klager rechtspositioneel gezien in zijn belangen is geschaad en vanwege de onzekerheid waarin hij heeft verkeerd als gevolg van debesluitvorming van de selectiefunctionaris, die niet meer ongedaan is te maken.
De beroepscommissie zal klager na te noemen tegemoetkoming toekennen.

Beslissing
De beroepscommissie bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 50,= (vijftig euro).

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 05 juli 2002.

secretaris voorzitter

Naar boven