Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/2310/GA, 3 december 2013, beroep
Uitspraakdatum:03-12-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/2310/GA

betreft: [klager] datum: 3 december 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. E.A. Blok, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 10 juni 2013 van de beklagcommissie bij de locatie Torentijd te Middelburg, betreffende de weigering een radio in te voeren,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. De beroepscommissie wijzigt de gronden waarop die beslissing steunt in die zin dat artikel 4.5.1.2. van
de
Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen, gelet op de toelichting bij dat artikel, in beginsel een dwingend karakter heeft waarbij een uitzondering is gemaakt voor penitentiaire inrichtingen of afdelingen met een bijzondere bestemming of
meerpersoonsverblijfruimten. In dat geval is de directeur niet verplicht het bepaalde in artikel 4.5.1.2. over te nemen. Nu in de locatie Torentijd meerpersoonsverblijfruimten aanwezig zijn, was de directeur om die reden bevoegd in de huisregels van
het
bepaalde in artikel 4.5.1.2. af te wijken. De directeur heeft diens beslissing de radio van klager te weigeren op die huisregels gebaseerd. Deze huisregels zijn op klager van toepassing, terwijl niet is gebleken van bijzondere omstandigheden op grond
waarvan daarvan zou moeten worden afgeweken. De directeur heeft daarom in redelijkheid kunnen beslissen de radio van klager niet in de inrichting toe te laten.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met wijziging van gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. M.M. van der Nat, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 3 december 2013

secretaris voorzitter

Naar boven