Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/3448/GV, 3 december 2013, beroep
Uitspraakdatum:03-12-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/3448/GV

betreft: [klager] datum: 3 december 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. M. de Reus, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 17 oktober 2013 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman, mr. M. de Reus, om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof ingewilligd voor de duur van twaalf uur.

2. De standpunten
Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Algemeen verlof kan worden toegekend voor de duur van maximaal 60 uren. Door klager een algemeen verlof voor de duur van twaalf uur toe te staan, is er slechts gedeeltelijk tegemoet gekomen aan het
verzoek van klager. In de beslissing had gemotiveerd moeten worden waarom aan klager een verlof voor de duur van slechts twaalf uur kon worden verleend.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klager is per
21 november 2013 in het penitentiaire programma opgenomen. Zijn beroep dient dan ook
niet-ontvankelijk te worden verklaard.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van 36 maanden met aftrek, wegens mensenhandel. De verwachte einddatum valt op 4 april 2014.

Het beroep richt zich tegen de gedeeltelijke afwijzing van klagers tweede verlofaanvraag. Hij kan in totaal zes verlofaanvragen indienen.
De Staatssecretaris heeft aan klager algemeen verlof voor de duur van 12 uur toegekend. Op grond van artikel 15 van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting kan algemeen verlof worden verleend voor de duur van maximaal 60 uur. Nu de
Staatssecretaris niet heeft gemotiveerd op grond van welke omstandigheden hij is gekomen tot een verlof voor de duur van twaalf uur, is de beslissing onvoldoende gemotiveerd. Dit is, in beginsel, voldoende reden het beroep gegrond te verklaren en de
Staatssecretaris op te dragen een nieuwe beslissing te nemen.

In dit geval is evenwel gebleken dat klager per 21 november 2013 is opgenomen in het penitentiair programma. Klager heeft om die reden geen belang bij een nieuw te nemen beslissing nu een eventueel toe te kennen langduriger verlof niet uitvoerbaar meer
is. De beroepscommissie zal om die reden volstaan met de toekenning van een financiële tegemoetkoming aan klager en zal die vaststellen op € 50,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij bepaalt dat haar uitspraak in de plaats treedt van de bestreden beslissing.
Zij bepaalt de aan klager toekomende tegemoetkoming op € 50,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M.M. Boone en mr. R.S.T. van Rossem - Broos, leden, in tegenwoordigheid van mr. T. Nauta, secretaris, op 3 december 2013

secretaris voorzitter

Naar boven