Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/3801/GV, 2 december 2013, beroep
Uitspraakdatum:02-12-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/3801/GV

betreft: [klager] datum: 2 december 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. Palanciyan, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 12 november 2013 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van incidenteel verlof afgewezen.

2. De standpunten
Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft verzocht om incidenteel verlof op 25 november 2013 om aanwezig te kunnen zijn bij de bruiloft van zijn moeder. Klager zou getuige zijn bij dit huwelijk. Dit zou ook betekenen dat het gezin, na lange tijd, weer compleet zou zijn, inclusief
klagers partner en hun dochtertje. Het Openbaar Ministerie heeft geen enkel bezwaar tegen het verlenen van incidenteel verlof. De penitentiaire inrichtingen Nieuwegein, waar klager verblijft, is positief over klagers gedrag in de inrichting. Klager is
van mening dat weldegelijk sprake is van een noodzakelijke situatie die een incidenteel verlof rechtvaardigt; immers de kans dat zijn moeder, gezien haar leeftijd, wederom trouwt is nihil. De bestreden beslissing is genomen in strijd met het
zorgvuldigheidsbeginsel. Er is onvoldoende rekening gehouden met klagers persoonlijke belangen en de beslissing is genomen in strijd met de redelijkheid en billijkheid.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Nu de datum van het huwelijk is verstreken kan geen inhoudelijke reactie meer worden gegeven. Het beroep dient niet-ontvankelijk te worden verklaard.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van vier jaar met aftrek, wegens doodslag. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 20 augustus 2015. Aansluitend dient hij nog een gevangenisstraf van 25 dagen en eventueel een subsidiaire
hechtenis van 15 dagen gijzeling op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften te ondergaan. Klagers einddatum van detentie is gesteld op 30 september 2015.

Op grond van artikel 21 van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting (de Regeling) kan incidenteel verlof worden verleend voor het bijwonen van gebeurtenissen in de persoonlijke sfeer van de gedetineerde, waarbij zijn aanwezigheid noodzakelijk
is.
Klager heeft verzocht om incidenteel verlof op 25 november 2013 om aanwezig te kunnen zijn bij de bruiloft van zijn moeder. In de toelichting op artikel 21 van de Regeling staat dat, hoewel de meest gangbare gronden voor het verlenen van incidenteel
verlof in de artikelen 23 tot en met 31 van voormelde Regeling zijn opgesomd, niet wordt uitgesloten dat ook andere gebeurtenissen aanleiding kunnen vormen voor het verzoeken om en het verlenen van incidenteel verlof. De bruiloft van klagers moeder is
een gebeurtenis in de persoonlijke sfeer. Hoe begrijpelijk klagers wens om daarbij aanwezig te zijn ook is, zijn aanwezigheid is niet noodzakelijk in de zin van voornoemde Regeling. Dit maakt dat de afwijzing van het verzoek niet onredelijk en
onbillijk
kan worden geacht.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M.M. Boone en mr. R.S.T. van Rossem - Broos, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 2 december 2013

secretaris voorzitter

Naar boven