Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/2712/GA, 28 november 2013, beroep
Uitspraakdatum:28-11-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/2712/GA

betreft: [klager] datum: 28 november 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 14 augustus 2013 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Nieuwegein,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, die in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 11 november 2013, gehouden in de p.i. Nieuwegein, zijn klager, de plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij de p.i. Nieuwegein, [...], en het hoofd facilitair bureau bij de p.i. Nieuwegein, [...], gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het feit dat klager wordt geschonden in zijn recht om te luchten, aangezien de luchtplaats van de p.i. Nieuwegein voor wat betreft de mogelijkheden tot lichamelijke oefening en recreatie niet aan de daaraan te stellen eisen voldoet.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. De afdeling van klager dient gebruik te maken van één luchtplaats. Deze heeft een abri met te weinig zitplaatsen in verhouding tot
het aantal gedetineerden. Daar komt bij dat het afdakje van de abri lekt. Het water komt in het midden naar beneden. Ook is er maar weinig zon. Omdat in de huisregels staat dat een afstand van één meter tot de muren moet worden bewaard, is het moeilijk
om in de zon te zitten. Ook is er maar één gymtoestel op de luchtplaats. Dit is onvoldoende gelet op het bepaalde in artikel 27.1 van de European Prison Rules.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. De centraalpost bepaalt op welke luchtplaats wordt gelucht. Het klopt dat klager meestal op de door hem bedoelde luchtplaats
lucht. Er zijn verder twee sportvelden buiten, waarvan er één is gesloten. Ook zijn er twee fitnesszalen binnen. Het hoofd facilitaire zaken en de directeur waren er niet van op de hoogte dat het afdak boven de abri lekte. De directeur zegt toe dat het
afdak boven de abri wordt gerepareerd. De luchtplaats is groot genoeg om te bewegen. Aangezien het luchten geen sportmoment is onder toezicht van een sportmeester, zijn de mogelijkheden tot sport beperkt. Sport wordt wel aangeboden op een ander moment.
Gedetineerden dienen één meter van de muren af te blijven, omdat er anders met de achter die muren verblijvende personen wordt gecommuniceerd.

3. De beoordeling
Op grond van artikel 49, eerste lid, van de Pbw heeft de gedetineerde recht op dagelijks verblijf in de buitenlucht. Op grond van het derde lid van dat artikel draagt de directeur zorg dat de gedetineerde in de gelegenheid wordt gesteld dagelijks ten
minste een uur in de buitenlucht te verblijven. Artikel 27.1 van de European Prison Rules luidt als volgt: “Every prisoner shall be provided with the opportunity of at least one hour of exercise every day in the open air, if the weather permits”.

Klager klaagt dat de luchtplaats niet aan de daaraan te stellen eisen voldoet en dat hij daardoor wordt geschonden in zijn recht om te luchten. Nu het onder de zorgplicht van de directeur valt te zorgen dat het recht op luchten daadwerkelijk kan worden
uitgeoefend, dient het beklag te worden aangemerkt als een klager betreffende door of namens de directeur genomen beslissing als bedoeld in artikel 60 van de Pbw. Klager zal daarom alsnog worden ontvangen in zijn beklag.

De beroepscommissie legt aan haar beoordeling van de vraag of de betreffende luchtplaats van de p.i. Nieuwegein voldoet aan de daaraan te stellen eisen, ten grondslag haar bevindingen ten tijde van een schouw die op 11 november 2013 heeft
plaatsgevonden. Zij heeft waargenomen dat op de luchtplaats enkele bomen staan, dat deze geplaveid is met grof gravel en voorzien is van enkele bochtige looppaden, dat een langwerpige abri bij benadering 24 zitplaatsen biedt en dat op de luchtplaats
een
gymtoestel met drie rekstokken staat. De luchtplaats is aan drie kanten ommuurd. De vierde zijde bestaat uit een hek. De beroepscommissie heeft waargenomen dat de abri niet is voorzien van een deugdelijke afwatering.

De beroepscommissie stelt voorop dat een luchtplaats is bedoeld om in de buitenlucht te verblijven en daar desgewenst te bewegen. Anders dan klager stelt, hoeft een luchtplaats niet geschikt te zijn voor sportactiviteiten. Daarvoor zijn de (begeleide)
sportmomenten bedoeld. Tijdens de schouw van de luchtplaats heeft de beroepscommissie vastgesteld dat de luchtplaats voldoet aan de daaraan te stellen minimumeisen. Enkel de afwatering van de abri liet te wensen over. In aanmerking genomen de
toezegging
van de directeur om dit gebrek te verhelpen, is de beroepscommissie van oordeel dat de directeur aan zijn op artikel 49 Pbw gegronde zorgplicht heeft voldaan. Het beklag zal daarom ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, drs. R.K. Boelens en mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 28 november 2013

secretaris voorzitter

Naar boven