Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/3598/SGA, 7 november 2013, schorsing
Uitspraakdatum:07-11-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 13/3598/SGA
Betreft : [klager] datum: 7 november 2013

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw), heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

de directeur van de locatie Sittard, verder verzoeker te noemen.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 70, tweede lid, van de Pbw, van de tenuitvoerlegging van een uitspraak van 21 oktober 2013 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager.

Het beklag betreft de weigering toestemming te verlenen voor een geprepareerde laptop op cel.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard.

De voorzitter heeft kennisgenomen van bedoelde uitspraak van de beklagcommissie en de onderliggende stukken, alsook het tegen onderhavige uitspraak ingediende beroepschrift.

1. De standpunten van verzoeker en van klager
Uit de inlichtingen van verzoeker komt naar voren dat het voor de directeur niet mogelijk is aan klager op korte termijn een geprepareerde laptop aan te bieden. De directeur wil hangende de behandeling van het beroepschrift door de beroepscommissie
klager nogmaals de mogelijkheid bieden zoveel mogelijk gebruik te maken van de onderwijsfaciliteiten, zodat hij zijn studie voor dit moment zo optimaal mogelijk kan volgen.

Klager heeft niet gereageerd op het schorsingsverzoek.

2. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de beklagcommissie slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en
beslist. Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beroep is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing
van
de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval. De voorzitter neemt hierbij het volgende in aanmerking. De voorzitter is ambtshalve bekend met het feit dat binnen het gevangeniswezen een
restrictief beleid geldt ten aanzien van computers op cel. In beroep zal moeten worden beoordeeld of het door de directeur voorgestelde alternatief om ook buiten de reguliere onderwijsblokken klager toe te staan gebruik te maken van de
onderwijsfaciliteiten voldoende tegemoet komt aan klagers belang de studie te volbrengen. In dat licht zou het te ver voeren om vooruitlopend op de beoordeling door de beroepscommissie reeds thans van de directeur te verlangen toe te staan dat een
geprepareerde laptop op cel wordt geplaatst. Onder deze omstandigheden dient het verzoek tot schorsing te worden toegewezen tot het moment waarop de beroepscommissie op het beroep heeft beslist.

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de uitspraak van de beklagcommissie tot het moment waarop de beroepscommissie op het beroep heeft beslist.

Aldus gedaan door mr. J.D. den Hartog, voorzitter in tegenwoordigheid van mr. R. Kokee, secretaris,
op 7 november 2013

secretaris voorzitter

Naar boven