Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/0984/GB, 30 juli 2002, beroep
Uitspraakdatum:30-07-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 02/984/GB

Betreft: [klager] datum: 30 juli 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 17 mei 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren [...] 1954, verder te noemen klager,

gericht tegen een op 6 mei 2002 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis Esserheem te Veenhuizen ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 7 februari 2002 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring Schutterswei te Alkmaar. Op 10 april 2002 is hij geplaatst in de gevangenis Esserheem te Veenhuizen, waar een regime van algehelegemeenschap geldt.

2.2. Klager is veroordeeld tot het uitzitten van een schadevergoedingsmaatregel van 70 dagen. De tenuitvoerlegging van deze maatregel is aangevangen op 7 februari 2002 en is geëindigd op 18 april 2002. Aansluitend heeft hij eensubsidiaire hechtenis van 10 dagen gijzeling op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften ondergaan en een gevangenisstraf van 6 dagen. Vanaf 4 mei 2002 ondergaat hij een subsidiaire hechtenis van183 dagen gijzeling op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. De einddatum is vooralsnog bepaald op 3 november 2002.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht. Klager heeft bezwaar tegen zijn plaatsing in de gevangenis Esserheem omdat zijn bezoek hem daar niet kan bezoeken.Reden van de beslissing om hem in Esserheem te plaatsen zou de leegstand van Esserheem zijn en dat slaat nergens op. In het huis van bewaring Schutterswei is hem gezegd is dat hij in aanmerking zou komen voor een half open kamp.Klager heeft gevraagd om in Overloon geplaatst te worden. Inmiddels zal getracht worden om klager naar de gevangenis Lelystad over te plaatsen. Klager heeft dit verzocht aan het BSD om zo dicht mogelijk bij zijn moeder te kunnenzijn.

02/984/GB

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is geselecteerd voor de gevangenis Esserheem in verband met dreigende leegstand aldaar. De selectiefunctionaris is mede verantwoordelijk voor een adequate benutting van de gevangeniscapaciteit. De selectiebeslissing isgenomen aan de hand van de ontvangen inrichtingsrapportage en het inrichtingsadvies waarin niet wordt gerept over een eventuele plaatsing in een half open inrichting.
Van de bewering dat er volgens klager toezeggingen zouden zijn gedaan dat hij in een half open inrichting zou worden geplaatst, wordt afstand genomen.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis Esserheem is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is, nu klager voldoet aan de voor de onder 4.1 genoemde inrichting geldende criteria, niet in strijd met de wet en kan, bij afweging vanalle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.
Hierbij is in aanmerking genomen dat de selectiefunctionaris in redelijkheid heeft kunnen oordelen dat klager, gelet op de over hem uitgebrachte inrichtingsrapportage vooralsnog niet in aanmerking komt voor plaatsing in eeninrichting met een beperkt beveiligingsniveau.
Hetgeen klager heeft aangevoerd over de bezoekmogelijkheden is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen.

De beroepscommissie merkt ten overvloede op dat het klager vrijstaat om (schriftelijk) aan de selectiefunctionaris te verzoeken hem over te plaatsen naar een half open inrichting.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

02/984/GB

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 30 juli 2002

secretaris voorzitter

Naar boven