Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/3245/GB, 20 november 2013, beroep
Uitspraakdatum:20-11-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/3245/GB

Betreft: [klager] datum: 20 november 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 19 september 2013 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de penitentiaire inrichting (p.i.) Nieuwegein afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 10 juli 2013 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. van de locatie De Schie te Rotterdam.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Het is voor klagers vrouw en kinderen, gelet op de reisduur, de reiskosten en ander ongemak, moeilijk om klager in de locatie De Schie te bezoeken. Als klager wordt overgeplaatst naar het h.v.b. van de p.i. Nieuwegein dan zullen zij klager vaker kunnen
bezoeken. Daarnaast heeft klager moeite met het leggen van contacten. Klager zal bij een langer verblijf in de locatie De Schie geleidelijk contacten opbouwen. Hij zal, wanneer hij later alsnog overgeplaatst wordt naar de p.i. Nieuwegein, weer helemaal
opnieuw moeten beginnen met het opbouwen van contacten. Dit zal veel van klager vergen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager heeft op sociale gronden verzocht om overplaatsing naar het h.v.b. van de p.i. Nieuwegein. Klager is ingesloten voor het arrondissementsparket Rotterdam en gedetineerden worden slechts bij hoge uitzondering buiten het parket van insluiting
geplaatst. De reisafstand tussen de woonplaats van klagers gezin, Utrecht, en de locatie De Schie is niet onredelijk of onbillijk en de kosten kunnen op grond van de Wet Bijzondere Bijstand eventueel bij de gemeente Utrecht teruggevraagd worden. Klager
ontvangt bovendien geregeld bezoek van zijn vrouw en kinderen. Daarnaast is klagers verzoek niet onderbouwd met een advies van een medicus of de reclassering. De overige door klager aangevoerde omstandigheden vormen evenmin een grond voor
overplaatsing.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Klager verzoekt om overplaatsing op sociale gronden. Voor de selectie van gedetineerden geldt het uitgangspunt dat voorlopig gehechten, gelet op het belang van een goede rechtsgang, in een h.v.b. worden geplaatst in dan wel nabij het
arrondissement van vervolging. Klager is ingesloten voor het arrondissementsparket Rotterdam. De locatie De Schie bevindt zich derhalve in het arrondissement van vervolging. Bij aanwezigheid van bijzondere omstandigheden kan op dit plaatsingsbeleid een
uitzondering worden gemaakt. Hetgeen klager heeft aangevoerd omtrent de bezoekproblemen kan niet als een dergelijke bijzondere omstandigheid worden aangemerkt. Bezoekproblemen zijn immers inherent aan het ondergaan van detentie en bovendien blijkt uit
de stukken dat klager niet verstoken blijft van bezoek. Hetgeen klager voor het overige heeft aangevoerd, kan niet tot een andere beoordeling leiden. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan derhalve,
bij
afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. R.W. van Zuijlen, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van
L.A.M. Karels, secretaris, op 20 november 2013

secretaris voorzitter

Naar boven