Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/2624/GA, 19 november 2013, beroep
Uitspraakdatum:19-11-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/2624/GA

betreft: [klager] datum: 19 november 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 6 augustus 2013 van de alleensprekende beklagrechter bij het PPC Amsterdam Over-Amstel, betreffende het zoekraken van klagers eigendommen bij zijn overplaatsing naar de locatie Tafelbergweg,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de p.i. Amsterdam Over-Amstel in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw,
mr. C.M. Peeperkorn, om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
De beklagrechter heeft kennelijk slechts een tussenbeslissing willen geven door de zaak ter verdere behandeling te verwijzen naar de beklagcommissie van de locatie Tafelbergweg. Daarmee is strijdig dat klager niet-ontvankelijk in zijn beklag is
verklaard, hetgeen immers een eindbeslissing is. De beroepscommissie zal deze onjuistheid als niet geschreven beschouwen. Daardoor resteert de tussenbeslissing, waartegen geen beroep open staat. Klager kan derhalve niet in zijn beroep worden
ontvangen.

Door het secretariaat van de Raad is telefonisch contact opgenomen met het secretariaat van de beklagcommissie bij de locatie Tafelbergweg. Meegedeeld is dat niet duidelijk is of het beklag thans door de beklagcommissie zal worden behandeld. Ten
overvloede verzoekt de beroepscommissie om voortvarende verdere behandeling na doorzending door de beklagcommissie bij de locatie Tafelbergweg.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in het beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. M.M. van der Nat, leden, in tegenwoordigheid van
M. van Aalst, secretaris, op 19 november 2013

secretaris voorzitter

Naar boven