Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/2193/GA, 18 november 2013, beroep
Uitspraakdatum:18-11-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/2193/GA

betreft: [klager] datum: 18 november 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie De Berg te Arnhem,

gericht tegen een uitspraak van 5 juli 2013 van de beklagcommissie bij voormelde inrichting,
gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 4 november 2013, gehouden in de p.i. Leeuwarden, is gehoord de plaatsvervangend vestigingsdirecteur [...].

Klager, die zonder bekende woon- of verblijfplaats in Nederland is, is niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het te laat bijboeken van betalingen op klagers rekening-courant, waardoor hij boodschappen te laat heeft ontvangen.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard en klager ter zake een tegemoetkoming van € 5,= toegekend op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Tijdens de overgang op het nieuwe financiële systeem Leonardo was het niet mogelijk een overzicht te verstrekken van de rekening-courant. De gedetineerden zijn op tijd ingelicht. Zij wisten dat zij met het saldo, dat op het overzicht van 31 december
2013 stond vermeld, drie weken moesten doen. Om gedetineerden tegemoet te komen, hebben zij voor drie weken een voorschot gehad op hun loon. Klager wist wat zijn saldo voor de komende drie weken was. In deze periode zijn klagers boodschappen gewoon op
de vaste dagen geleverd. Hier heeft geen vertraging ingezeten die eventueel veroorzaakt zou zijn door de invoering van het nieuwe financiële systeem. Niet duidelijk is waarom de beklagcommissie tot de conclusie komt dat klager zijn boodschappen te laat
heeft ontvangen, doordat er rondom de invoering van het nieuwe financiële systeem sprake zou zijn geweest van onder andere een vertraagde bijboeking. Uit de reactie van 26 maart 2013 blijkt dat klager op verschillende momenten boodschappen heeft
gedaan.
De bedragen, die voor de winkel zijn afgeboekt, zijn gelijk aan de bedragen voor de bestelde artikelen die aan klager zijn geleverd. Uit de afboekingen rekening-courant van 8 januari 2013, 11 januari 2013 en 21 januari 2013 volgt dat klager al zijn
bestelde artikelen heeft ontvangen. Bij aflevering van de bestelde artikelen wordt de betaling gelijktijdig afgeschreven.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Uit de door de directeur verstrekte inlichtingen volgt dat afschrijving van betalingen voor bestelde boodschappen tegelijkertijd plaatsvindt met de levering van die boodschappen. Gelet op de bij de stukken gevoegde overzichten van klagers
rekening-courant acht de beroepscommissie niet aannemelijk geworden dat klagers boodschappen te laat zijn bezorgd noch dat de invoering van het nieuwe financiële systeem Leonardo vertraging zou hebben veroorzaakt voor wat betreft de levering van
klagers
boodschappen.
De beroepscommissie zal derhalve het beroep van de directeur gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en het beklag alsnog ongegrond verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep van de directeur gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, mr. R.S.T. Rossem-Broos en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 18 november 2013

secretaris voorzitter

Naar boven