Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/2981/GB, 4 november 2013, beroep
Uitspraakdatum:04-11-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/2981/GB

Betreft: [klager] datum: 4 november 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. O. Saki, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 27 augustus 2013 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem ter herselectie te plaatsen in het huis van bewaring (h.v.b.) van de locatie Hoogvliet ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 21 november 2011 gedetineerd. Hij verbleef in de zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) van de locatie De Ent te Rotterdam. Op 16 augustus 2013 is hij geplaatst in het h.v.b. van de locatie Hoogvliet. Op 29 augustus 2013 is hij
geplaatst in de gevangenis Alphen aan den Rijn, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. De selectiefunctionaris heeft de gronden van klagers bezwaarschrift niet afgewacht en heeft het pro forma ingediende bezwaar ongegrond verklaard. Dit is een schending van het beginsel van hoor-
en wederhoor en dit zou moeten leiden tot een gegrondverklaring van het beroep. Uit het politierapport blijkt dat klager nooit is aangehouden en evenmin verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit. Klager heeft zich begeven op een plek waar
hij
niet mocht zijn. Dit soort “incidenten” worden door de z.b.b.i. van de locatie de Ent gedoogd en afgehandeld met een mondelinge waarschuwing. Een overplaatsing naar een gesloten inrichting is disproportioneel.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klager heeft de geldende regels van de z.b.b.i. van de locatie De Ent niet nageleefd. Door in een auto te stappen en zich daarmee naar een winkel te begeven die op
geruime afstand van de z.b.b.i. van de locatie De Ent ligt, is klager de met hem gemaakte afspraken niet nagekomen. Klager heeft geen antwoord willen geven op de vraag waarom hij zich op die plaats bevond. Door het overtreden van de regels en afspraken
heeft klager laten zien niet om te kunnen gaan met de aan hem verleende vrijheden. Klager heeft het in hem gestelde vertrouwen hierdoor geschaad.

4. De beoordeling
De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie neemt hierbij in aanmerking dat
klager zich niet aan de afspraken heeft gehouden door boodschappen te doen bij een winkel die te ver van de inrichting is gelegen. Klager is aangetroffen in een auto tijdens een zogenaamde runnersactie van de politie. Klager heeft geen verklaring voor
deze situatie willen geven. Het niet nakomen van afspraken tijdens het verlaten van de inrichting vormt naar het oordeel van de beroepscommissie reeds voldoende grond om klager over te plaatsen naar een gesloten inrichting. Gelet op het vorenstaande
zal
het beroep ongegrond worden verklaard.

Wat er ook zij van het gegeven dat de selectiefunctionaris ten onrechte niet gewacht heeft met beslissen op het bezwaarschrift op de aanvulling van de gronden van het bezwaar, nu klager in beroep die gronden alsnog naar voren heeft kunnen brengen en
toelichten, is hij door de omissie van de selectiefunctionaris niet in zijn belangen geschaad.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van M.E.H. Nijp, secretaris, op 4 november 2013

secretaris voorzitter

Naar boven