Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/2219/GA, 15 november 2013, beroep
Uitspraakdatum:15-11-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/2219/GA

betreft: [klager] datum: 15 november 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 4 juli 2013 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Ter Apel,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de p.i. Ter Apel in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de beslissing van de directeur tot plaatsing van klager in een cel waarin is gerookt.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Klager wordt gedwongen te verblijven in een cel waarin eerder is gerookt. De inrichting moet zorgen voor rookvrije cellen. Daarnaast wordt klager dagelijks
geconfronteerd met rokende medegedetineerden. Het personeel ziet niet toe op de naleving van de regels ten aanzien van het roken. Klager heeft een probleem met deze gang van zaken. Om die reden is hij in de afzonderingscel geplaatst. Echter, deze
plaatsing is onrechtmatig.

Namens de directeur is daarop geantwoord als tegenover de beklagrechter. Vanwege klagers weigering om plaats te nemen in de aangeboden cel is hem een disciplinaire straf opgelegd, gevolgd door een ordemaatregel. Ten tijde van de afzondering heeft de
directeur samen met klager gezocht naar een oplossing. Het voorstel dat klager de cel mag schoonmaken en/of schilderen is steeds afgewezen door klager. Klager bleef volharden in zijn standpunt om de cel te weigeren. Het is niet mogelijk een onderscheid
te maken tussen cellen waar wel en waar niet gerookt mag worden.

3. De beoordeling
De (over)plaatsing van klager in (naar) een andere cel binnen de p.i. Ter Apel is een door of namens de directeur jegens klager genomen beslissing waartegen op grond van artikel 60, eerste lid, van de Pbw beklag open staat. De uitspraak van de
beklagcommissie zal derhalve worden vernietigd en klager zal alsnog ontvankelijk worden verklaard in zijn beklag.
De directeur heeft aan klager verschillende cellen aangeboden. Echter, zonder dat klager de moeite heeft genomen om na te gaan of daadwerkelijk in de aangeboden cellen is gerookt, heeft klager de hem aangeboden cellen geweigerd. Hierbij komt nog dat de
directeur klager niet alleen in de gelegenheid heeft gesteld om de hem aangeboden cel(len) schoon te maken, maar ook om deze te schilderen.
Nu klager niet van de hem geboden alternatieve mogelijkheden gebruik heeft gemaakt, is de beslissing hem te plaatsen in een cel waar mogelijk ooit is gerookt niet in strijd met de wettelijke voorschriften noch bij afweging van alle in aanmerking
komende
omstandigheden onredelijk of onbillijk. Daarbij kent de beroepscommissie betekenis toe aan het feit dat geenszins vast staat dat klager hinder heeft ondervonden of zal ondervinden als gevolg van de omstandigheid dat ooit in het verleden in een cel is
gerookt. De beroepscommissie zal het beklag derhalve ongegrond verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. M.M. van der Nat, leden, in tegenwoordigheid van
M. van Aalst, secretaris, op 15 november 2013

secretaris voorzitter

Naar boven