Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/3062/GB, 11 november 2013, beroep
Uitspraakdatum:11-11-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/3062/GB

Betreft: [klager] datum: 11 november 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 3 september 2013 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Arnhem afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 28 juni 2006 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klager is disciplinair gestraft nadat hij positief heeft gescoord op een urinecontrole. Door klagers verzoek af te wijzen en te overwegen dat, wanneer klager de komende maanden niet positief scoort
bij een urinecontrole, het verzoek over drie maanden wederom in behandeling wordt genomen, wordt klager eigenlijk gestraft voor drie maanden en drie dagen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht. Klagers laatste overplaatsing naar de gevangenis van de locatie Zuyder Bos heeft plaatsgevonden op klagers eigen verzoek. Klager zou daar vaker bezoek kunnen
ontvangen en kunnen wennen aan een omgeving waar hij voor langere tijd zijn detentie kan doorbrengen. Klager heeft op 16 augustus 2013 positief gescoord bij een urinecontrole en heeft nog steeds problemen met zijn drugsgebruik.

4. De beoordeling
De beroepscommissie merkt op dat klagers verzoek een horizontale overplaatsing betreft. Er is dan geen sprake van detentiefasering waardoor klager in aanmerking zou komen voor meer vrijheden. De selectiefunctionaris heeft onvoldoende gemotiveerd waarom
klagers positieve score bij een urinecontrole in de weg zou staan aan een overplaatsing naar de gevangenis van de p.i. Arnhem. De bestreden beslissing kan derhalve wegens een motiveringsgebrek niet in stand blijven. Het beroep zal gegrond worden
verklaard. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een
tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
M.E.H. Nijp, secretaris, op 11 november 2013

secretaris voorzitter

Naar boven