Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/2684/GB, 29 oktober 2013, beroep
Uitspraakdatum:29-10-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/2684/GB

Betreft: [klager] datum: 29 oktober 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. C.C. Polat, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 14 mei 2013 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Lelystad ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 21 juni 2012 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring van de locatie Demersluis te Amsterdam. Op 22 april 2013 is hij geplaatst in de gevangenis van de p.i. Lelystad, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. De omstandigheid dat klager het beroepschrift te laat heeft ingediend kan hem niet worden verweten, nu de raadsman die hem in de bezwaarprocedure bijstond geen afschrift van de bestreden
beslissing is toegezonden en klager de Nederlandse taal onvoldoende beheerst. Klager stelt in aanmerking te komen voor detentiefasering. Hij heeft een vaste woon- en verblijfplaats en staat ingeschreven in Amsterdam. Klager heeft een binding met
Nederland nu zijn vriendin/vrouw en twee kinderen in Nederland verblijven. Er is geen kans op vluchtgevaar. Het strafbare feit waarvoor klager in detentie verblijft is op 11 februari 2010 gepleegd en hij is hiervoor op 21 juni 2012 aangehouden. Wat
betreft de vrees voor slachtofferconfrontatie had in deze tussenliggende periode hier al sprake van kunnen zijn. Bovendien kan er een contactverbod worden opgelegd. Het is niet aan klager te wijten dat er nog geen reclasseringsrapport ligt.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Het beroepschrift is niet tijdig ingediend, waardoor klager niet in zijn beroep kan worden ontvangen. Eén van de voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor
plaatsing in een beperkt beveiligde inrichting met regimegebonden verlof is de aanwezigheid van een reclasseringsadvies. Dit advies ontbreekt waardoor een mogelijke detentiefasering niet plaats kan vinden.

4. De beoordeling
4.1. Vast is komen te staan dat klager het beroep na de in artikel 73, tweede lid, van de Pbw genoemde termijn heeft ingediend. Nu klager in de bezwaarprocedure werd bijgestaan door zijn raadsman, de beslissing op het bezwaarschrift niet aan de
raadsman is toegezonden doch enkel op 27 mei 2013 aan klager is uitgereikt en klager de Nederlandse taal onvoldoende beheerst, is de overschrijding van de beroepstermijn naar het oordeel van de beroepscommissie verschoonbaar. Klager kan derhalve in
zijn
beroep worden ontvangen.

4.2. Op grond van artikel 3 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden komen voor plaatsing in een beperkt beveiligde inrichting in aanmerking gedetineerden die een beperkt vlucht- en maatschappelijk risico vormen, een
strafrestant hebben van maximaal achttien maanden en beschikken over een aanvaardbaar verlofadres.

4.3. In de toelichting op dit artikel (Stcr. 12 september 2000, nr. 176, pagina 9) staat dat bij de plaatsing in zeer beperkt en beperkt beveiligde inrichtingen de beoordeling of de gedetineerde geschikt is tot terugkeer in de samenleving een
belangrijke rol speelt. Indicator bij de beoordeling daarvan is of de gedetineerde reeds eerder tijdens de huidige detentie met goed resultaat bewegingsvrijheid (onbegeleid) buiten de inrichting heeft genoten (algemeen verlof, schorsing van de
preventieve hechtenis, incidenteel verlof, strafonderbreking), alsmede of zich daarna omstandigheden hebben voorgedaan die aan deze indicator ernstig afbreuk doen. Gelet op het open karakter van de inrichting of afdeling spelen de aard, zwaarte en
achtergrond van het gepleegde delict en de persoonlijkheid van de gedetineerde een rol bij de beoordeling of betrokkene geschikt is voor plaatsing in een zeer beperkt of beperkt beveiligde inrichting of afdeling.

4.4. De selectiefunctionaris verwijst ter onderbouwing van zijn beslissing naar de omstandigheid dat er geen recent reclasseringsadvies voorhanden is. Onduidelijk is waarom er geen recent reclasseringsadvies aanwezig is en op welke termijn dit
eventueel te verwachten is. Nu de selectiefunctionaris op voornoemde omstandigheid niet expliciet is ingegaan, is sprake van een gebrekkige motivering. Het beroep zal derhalve gegrond worden verklaard en de bestreden beslissing zal worden vernietigd.
De
selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een
tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van M.E.H. Nijp, secretaris, op 29 oktober 2013

secretaris voorzitter

Naar boven