Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/1395/GA, 29 oktober 2013, beroep
Uitspraakdatum:29-10-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/1395/GA

betreft: [klager] datum: 29 oktober 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 15 april 2013 van de beklagcommissie bij de locatie Westlinge te Heerhugowaard,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 10 oktober 2013, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Amsterdam Over-Amstel, zijn de plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de locatie Westlinge, [...], en de juridisch medewerker bij voormelde
inrichting, [...] gehoord.
Klagers raadsvrouw, mr. M. Metin, heeft op 7 oktober 2013 schriftelijk bericht dat zij en klager niet ter zitting zullen verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat klager sinds 1 januari 2013 verplicht is te tekenen voor de huur van de televisie en het televisiesignaal.

De beklagcommissie heeft klager, voor zover het beklag ziet op de kosten van het televisiesignaal en de invoer van cd’s en usb-sticks en de landelijk vastgestelde huurprijs, niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag. De beklagcommissie heeft het
beklag
voor het overige ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt schriftelijk als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. In de huisregels is niets vermeld over de huurprijs van het televisiesignaal. Bovendien is geen sprake van een
huurovereenkomst. In een appartement verblijven vijf gedetineerden, maar zijn er maar drie televisies beschikbaar. Indien men betaalt voor het televisiesignaal, betaalt men ook de “BUMA-toeslag”. Het kopiëren van cd’s is echter niet toegestaan, ondanks
dat een gedetineerde hier wel voor betaalt. Verder is het niet mogelijk een eigen televisie in te voeren. Met de Gedeco gemaakte afspraken worden niet nagekomen. Ten slotte vraagt klager zich af of de berekende kosten in overeenstemming zijn met de
uitgaven.

Door de directeur is aangegeven dat klager klaagt over een algemene regel en hij niet-ontvankelijk is in zijn beklag. Voor het overige blijft de directeur bij zijn standpunt zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie.

3. De beoordeling
Klager klaagt over de in de locatie Westlinge geldende voorschriften met betrekking tot het gebruik van de televisie. Nu het beklag is gericht tegen een in de inrichting algemeen geldende regel, die naar het oordeel van de beroepscommissie niet in
strijd is met hogere wet- en/of regelgeving, en klager geen bijzondere redenen heeft aangevoerd waarom zou moeten worden afgeweken, is de beroepscommissie van oordeel dat klager niet-ontvankelijk is in zijn beklag. Voor zover de beklagcommissie het
beklag ongegrond heeft verklaard, zal de beroepscommissie klager dan ook alsnog niet-ontvankelijk verklaren in zijn beklag. Voor zover de beklagcommissie klager niet-ontvankelijk heeft verklaard in zijn beklag, zal zij het beroep ongegrond verklaren en
de uitspraak van de beklagcommissie bevestigen.

4. De uitspraak
Voor zover de beklagcommissie klager niet-ontvankelijk heeft verklaard in zijn beklag, verklaart de beroepscommissie het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.
Voor zover de beklagcommissie het beklag ongegrond heeft verklaard, vernietigt de beroepscommissie de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 29 oktober 2013

secretaris voorzitter

Naar boven