Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/2685/GA, 29 oktober 2013, beroep
Uitspraakdatum:29-10-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/2685/GA

betreft: [klager] datum: 29 oktober 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. E.A. Blok, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 8 augustus 2013 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard, voor zover daarbij aan klager een tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de locatie Zuyder Bos in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw, mr. E.A. Blok, om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagrechter heeft een tegemoetkoming van € 5,= toegekend vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende het terugzetten van klager naar het basisloon naar aanleiding van een disciplinaire straf, op de gronden als in de aangehechte
uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. De tegemoetkoming is te gering, omdat klager ongemak heeft ondervonden van de ten onrechte genomen beslissing en tevens als gevolg van deze beslissing toeslagen op het basisloon heeft misgelopen. Klager
wenst hiervoor gecompenseerd te worden.

De beroepscommissie begrijpt dat directeur als zijn standpunt heeft kenbaar gemaakt dat klager geen recht heeft op enige tegemoetkoming omdat de oplegging van een disciplinaire straf op zijn plaats was.

3. De beoordeling
Klager heeft in beroep de toeslagen die hij zegt te zijn misgelopen niet gespecificeerd. Het aangekondigde overzicht van de misgelopen toeslagen heeft de beroepscommissie niet ontvangen. Mede gelet hierop, kan de beroepscommissie zich verenigen met de
door de beklagrechter toegekende tegemoetkoming. Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter voor zover daartegen beroep is ingesteld.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. M.M. van der Nat, leden, in tegenwoordigheid van
M. van Aalst, secretaris, op 29 oktober 2013

secretaris voorzitter

Naar boven