Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/1438/TA, 28 oktober 2013, beroep
Uitspraakdatum:28-10-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/1438/TA

betreft: [klager] datum: 28 oktober 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 25 april 2013 van de beklagcommissie bij FPC De Rooyse Wissel te Venray, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 30 september 2013, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught, zijn gehoord klagers raadsman mr. A.R. Ytsma, en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting [...], juridisch medewerker.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorg gedragen, heeft hij geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de weigering teruggave aan klager van zijn cd’s/dvd’s (RM2012/145).

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De raadsman heeft ter zitting medegedeeld dat het beroep ten aanzien van de zaken RM 2012/147 en 437 wordt ingetrokken.
Klager is onlangs overgeplaatst naar FPC Dr. S. van Mesdag en hij heeft toen de cd’s/dvd’s van de inrichting teruggekregen. Het betrof cd’s/dvd’s die niet aan de politie waren overgedragen. Deze originele Bol.com cd’s/dvd’s stonden op de
personeelskamer
en klager wilde deze graag terughebben. Klagers videograbber was inbeslaggenomen en hij kon de cd’s/dvd’s toch niet meer bewerken. Deze films hadden ook in klagers kluisje kunnen worden gelegd. Klager verzoekt om een tegemoetkoming over de periode
oktober 2012 tot en met mei 2013 waarin hij niet over de cd’s/dvd’s heeft kunnen beschikken.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De juridisch medewerker legt een formulier van de politie over waaruit blijkt dat klagers computer en 19 cd’s door de politie in beslag zijn genomen. Ook films waar klager stukken heeft uitgeknipt zijn aan de politie overgedragen. De andere cd’s/dvd’s
zijn door de inrichting in beslag genomen nu klager van deze films onjuist gebruik heeft gemaakt. In deze films komen naakte kinderen voor en dat is niet in het belang van klagers behandeling. Voorts staat nog niet vast of klager alleen met behulp van
een videograbber stukken uit films heeft geknipt of dat dat ook op een andere manier is gebeurd. De politie heeft juist daarnaar onderzoek gedaan. Bij brief van 10 oktober 2013 heeft de inrichting bericht dat klagers laatste behandelplan dateert van
oktober 2012. Uit telefonische inlichtingen van 16 oktober 2013 door de secretaris van de beroepscommissie bij de inrichting is gebleken dat in het behandelplan van oktober 2012 niets is opgenomen over het niet in bezit mogen hebben van dvd’s en cd’s.
Nu klager op 30 mei 2103 is overgeplaatst naar een andere kliniek heeft er geen evaluatie van het behandelplan van oktober 2012 plaatsgevonden.

3. De beoordeling
Tijdens een spitactie op 10 oktober 2012 zijn klagers cd’s en dvd’s in beslaggenomen. Gebleken is dat klager met zijn videograbber delen uit films heeft geknipt waarop naakte kinderen te zien zijn. Deze foto’s werden uitvergroot en daarnaast werd door
klager een foto van een penetratie geplakt. Dit materiaal is door de inrichting overgedragen aan de politie.
Daarnaast heeft de inrichting de andere dvd’s en cd’s van klager in beslaggenomen. Dit zijn reguliere films die klager met toestemming van de inrichting heeft aangeschaft via bol.com. De beroepscommissie acht de inbeslagname door de inrichting van deze
reguliere films niet onredelijk nu klager films heeft gebruikt om daarmee kinderpornografisch materiaal te vervaardigen. Uit de toelichting ter zitting is gebleken dat klager bij zijn overplaatsing naar FPC Dr. S. van Mesdag deze dvd’s en cd’s heeft
teruggekregen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, drs. W.A.Th. Bos en mr. R.P.G.L.M. Verbunt, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 28 oktober 2013

secretaris voorzitter

Naar boven