Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 01/1383/GA, 22 januari 2002, beroep
Uitspraakdatum:22-01-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 01/1383/GA

betreft: [...] datum: 22 januari 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (PBW) heeft kennis genomen van een op 25 juli 2001 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) [...] te [...],

gericht tegen een uitspraak d.d. 24 juli 2001 van de beklagcommissie bij voormelde p.i., gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft klager alsmede diens raadsvrouw mr. J. Serrarens in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en de directeur van voormelde p.i. om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het niet in de inrichtingswinkel ter verkoop aanbieden van ander Islamitisch ritueel geslacht vlees (Halal-vlees) dan lamsvlees.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
Zowel de directeur als klager heeft in beroep volhard in het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt.

3. De beoordeling
Klager heeft aangegeven de mogelijkheid te willen hebben om in de inrichtingswinkel ook ander Halal-vlees te kunnen kopen dan (duur) lamsvlees. De beroepscommissie dient de vraag te beantwoorden in hoeverre op de directeur deverplichting rust om het winkelassortiment aan te passen. De basis voor het verstrekken van winkelartikelen is gelegen in artikel 44, vijfde lid, van de PBW dat luidt: "In de huisregels worden regels gesteld omtrent de aankoop doorgedetineerden van andere gebruiksartikelen dan die welke door de directeur ter beschikking worden gesteld". In de wettelijke regelingen is geen voorschrift vervat, inhoudende dat bij de verstrekking van winkelartikelen (zoveelmogelijk) rekening moet worden gehouden met de godsdienst of levensovertuiging van gedetineerden. Bij de samenstelling van het assortiment van de winkel is de directeur daarom in beginsel vrij.
Blijkens het bestelboek, dat tot het celinventaris behoort, is in de categorie Halal-vlees (categorie 0032 op bladzijde 11) een drietal soorten lamsvlees in de inrichtingswinkel verkrijgbaar. Verdere regels omtrent de aankoop vanHalal-vlees zijn op grond van de huisregels niet gesteld. Het voorgaande betekent dat de directeur, behoudens bijzondere omstandigheden, niet gehouden kan worden om ander halalvlees in het assortiment van de winkel op te nemen of tedoen opnemen. Bijzondere omstandigheden zijn in dit geval niet aannemelijk geworden. Dit maakt dat niet kan worden gezegd dat de beslissing van de directeur, rekening houdend met alle in aanmerking komende belangen enomstandigheden, in strijd met een wettelijk voorschrift dan wel onredelijk of onbillijk moet worden geacht. De uitspraak van de beklagcommissie kan daarom niet in stand blijven en het beklag moet alsnog ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 22 januari 2002.

secretaris voorzitter

Naar boven