Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/0534/GA, 30 juli 2002, beroep
Uitspraakdatum:30-07-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Telefoon  v

Uitspraak

nummer: 02/534/GA

betreft: [klager] datum: 30 juli 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 5 maart 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. W.J.Ausma, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 22 februari 2002 van de beklagcommissie bij het huis van bewaring (h.v.b.) Scheveningen te Den Haag,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormeld h.v.b. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft
a. de weigering het 0800-nummer van klagers raadsman te deblokkeren en
b. het blokkeren van 0800-nummers en/of collect call gesprekken.

De beklagcommissie heeft klager wat betreft onderdeel a niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag en wat betreft onderdeel b het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep volhard in het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De beroepscommissie komt ten aanzien van onderdeel a tot het oordeel dat de beklagcommissie op goede gronden en met juistheid op het beklag heeft beslist. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.
Zij overweegt ten aanzien van onderdeel b als volgt. De klachten betreffen de nieuwe regels inzake telefoneren. Klager beoogt de concrete toepassing van deze regels aan de orde te stellen. Daarom zal de beroepscommissie tot eeninhoudelijke beoordeling overgaan.
Vast is komen te staan dat het niet meer mogelijk is om 0800-nummers vanuit de inrichting te bellen. De faciliteit om „collect call“ te bellen is daardoor vervallen. Klager dient nu zelf alle telefoonkosten te betalen. Deberoepscommissie acht onvoldoende aannemelijk geworden dat het beltarief hoger zal worden indien het zou worden toegestaan om vanuit de inrichting „collect call“ te bellen. De stelling van de directie dat het beltarief moet stijgen,omdat er door de mogelijkheid van „collect call“ aanzienlijk minder betalende telefonerende gedetineerden zullen zijn, is niet gestaafd met feiten en derhalve onvoldoende aannemelijk. Tevens is daarmee onvoldoende aannemelijkgeworden dat de faciliteit voor de gedetineerden om „collect call“ te bellen dient te verdwijnen. De beroepscommisssie zal het beroep ten aanzien van onderdeel b gegrond verklaren. Zij acht geen termen aanwezig voor het toekennenvan een tegemoetkoming.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ten aanzien van onderdeel a ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie.
De beroepscommissie verklaart het beroep ten aanzien van onderdeel b gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. A.F. Landman, secretaris, op 30 juli 2002

secretaris voorzitter

Naar boven