Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/2901/GB, 15 oktober 2013, beroep
Uitspraakdatum:15-10-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/2901/GB

Betreft: [klager] datum: 15 oktober 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.A.T. X. Vonken, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 23 augustus 2013 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de locatie Zuid te Arnhem ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 31 mei 2013 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. van de locatie Sittard. Op 15 augustus 2013 is hij overgeplaatst naar het h.v.b. van de locatie Zuid te Arnhem.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager heeft niets gemerkt van eventuele bedreigingen en twijfelt of de bedreigingen serieus zijn. Een eventuele mishandeling kan eveneens in een andere inrichting plaats vinden. Het is voor
klager onduidelijk waarom een overplaatsing buiten de regio de beste garantie lijkt te zijn om klagers veiligheid te garanderen. Klagers overplaatsing naar het h.v.b. van de locatie Zuid te Arnhem brengt bezoekproblemen met zich mee. Klagers familie en
vriendin zijn woonachtig in de (directe) omgeving van Roermond. Voor hen is het omslachtig en kostbaar om klager te bezoeken. Klagers zaak wordt behandeld door de Rechtbank Limburg, locatie Roermond. In het kader van efficiency met betrekking tot
vervoer is een overplaatsing naar Roermond gewenst.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klagers gedrag in de inrichting laat te wensen over. Klager heeft zich op 13 augustus 2013 agressief gedragen tegenover het personeel en heeft hier een disciplinaire
straf voor opgelegd gekregen. Klager is in het belang van zijn eigen veiligheid op 15 augustus 2013 overgeplaatst naar het h.v.b. van de locatie Zuid te Arnhem. Bij het Gedetineerden Recherche Informatie Punt (GRIP) is informatie binnengekomen dat een
onbekende medegedetineerde in het h.v.b. van de locatie Sittard, voor een geldbedrag, klager zwaar zou willen mishandelen. Gelet op klagers gedrag en deze melding van het GRIP is er een onwerkbare situatie ontstaan en kan klagers veiligheid in de
inrichting niet langer worden gegarandeerd. Een interne overplaatsing behoorde niet tot de mogelijkheden. In overleg met het GRIP is besloten klager over te plaatsen naar een inrichting buiten de regio. Klager kan hier voldoende gemonitord worden, zijn
veiligheid kan worden gegarandeerd en de kans is klein dat, in de kringen waaruit de bedreiging kwam, bekend wordt waar klager thans gedetineerd zit.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Klager is in het belang van zijn eigen
veiligheid overgeplaatst. Er was een gegronde reden om te twijfelen aan klagers veiligheid in het h.v.b. van de locatie Sittard en er bestond noodzaak klager buiten de regio van verblijf te plaatsen. Dat klager de bedreigingen zelf niet serieus neemt
doet hier niet aan af. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van M.E.H. Nijp, secretaris, op 15 oktober 2013

secretaris voorzitter

Naar boven