Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/2851/GB, 14 oktober 2013, beroep
Uitspraakdatum:14-10-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/2851/GB

Betreft: [klager] datum: 14 oktober 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 2 juli 2013 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis van de locatie Torentijd te Middelburg ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 18 oktober 2012 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring (h.v.b.) van de locatie Hoogvliet. Op 10 juni 2013 is hij geplaatst in de gevangenis van de locatie Torentijd, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klager is afkomstig uit Rotterdam en wenst op de wachtlijst geplaatst te worden voor de gevangenis van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Nieuwegein of de gevangenis van de p.i. Dordrecht. Klagers
moeder heeft een bijstandsuitkering en geen auto waardoor het voor haar bijna onmogelijk is om van Rotterdam naar Middelburg te reizen. Wanneer klager in Middelburg gedetineerd blijft, wordt het voor hem steeds moeilijker om bezoek te ontvangen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Uit het selectieadvies van het h.v.b. van de locatie Hoogvliet blijkt dat klager akkoord was met het selectieadvies en zijn voorkeur heeft uitgesproken om overgeplaatst
te worden naar de gevangenis van de p.i. Nieuwegein. Gelet op de optimale capaciteitsbenutting in het land en een snelle plaatsingsmogelijkheid was dit niet mogelijk. Klager is toen overgeplaatst naar de gevangenis van de locatie Torentijd. Klager
ontvangt in Middelburg geregeld bezoek. Het feit dat het voor klagers bezoek makkelijker is om hem in de p.i. Nieuwegein te bezoeken, is geen reden voor overplaatsing.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de locatie Torentijd is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. In de gevangenis van de locatie Torentijd
ontvangt klager geregeld bezoek. Eventuele bezoekproblemen zijn inherent aan de detentiesituatie en vormen, behoudens bijzondere omstandigheden, geen grond voor overplaatsing. Hetgeen klager heeft aangevoerd omtrent het bezoek is onvoldoende feitelijk
onderbouwd om tot een ander oordeel te kunnen leiden. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

Ten overvloede overweegt de beroepscommissie dat aangenomen wordt dat er geen beletsel bestaat tegen plaatsing van klager op de wachtlijst voor de p.i. Nieuwegein.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van M.E.H. Nijp, secretaris, op 14 oktober 2013

secretaris voorzitter

Naar boven