Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/1783/GA (herziene uitspraak), 14 oktober 2013, beroep
Uitspraakdatum:14-10-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/1783/GA (herziene uitspraak)

betreft: [klager] datum: 14 oktober 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 27 mei 2013 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de afwijzing van een verzoek om algemeen verlof.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Hij is inmiddels in het bezit van een goedgekeurd verlofadres. Hij is daarom van mening dat het beklag gegrond had moeten worden verklaard.
Bij brief van 5 augustus 2013 heeft klager – nadat de beroepscommissie op 26 juli 2013 had beslist op onderhavig beroep – aan de beroepscommissie laten weten dat de bestreden beslissing van de directeur berustte op foutieve informatie van het Openbaar
Ministerie (OM) en de politie, hetgeen wordt erkend door de directeur van de locatie Zuyder Bos in een schrijven van 29 juli 2013, van welk schrijven klager een kopie heeft bijgevoegd.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht. Op 6 september 2013 heeft de directeur van de locatie Zuyder Bos aan de beroepscommissie bericht zijn eerder ingenomen standpunt te handhaven.

3. De beoordeling
Gelet op de door klager bij brief van 5 augustus 2013 verstrekte nadere informatie kan de eerdere uitspraak van de beroepscommissie van 26 juli 2013 niet in stand blijven en moet deze worden herzien.

De beroepscommissie stelt vast dat klager ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing van de directeur beschikte over een goedgekeurd verlofadres. De omstandigheid dat de directeur die beslissing heeft genomen op grond van (naar achteraf is
gebleken) onjuiste informatie van politie en justitie kan niet aan klager worden tegengeworpen. Gelet daarop kan de beslissing van de beklagrechter, die op grond van de toen voor de beklagrechter beschikbare informatie op zich niet onbegrijpelijk wordt
geacht, niet in stand blijven en dient het beklag alsnog gegrond te worden verklaard.

Nu de gevolgen van de bestreden beslissing van de directeur niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden acht de beroepscommissie termen aanwezig voor het toekennen van een financiële tegemoetkoming voor het door klager ‘gemiste’ verlof. De
beroepscommissie
zal de hoogte daarvan vaststellen op € 50,=

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep alsnog gegrond,vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 50,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M.M. Boone en mr. R.S.T. van Rossem - Broos, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 14 oktober 2013

secretaris voorzitter

Naar boven