Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/2559/GA, 9 oktober 2013, beroep
Uitspraakdatum:09-10-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/2559/GA

betreft: [klager] datum: 9 oktober 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 29 juli 2013 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) De Boschpoort, voor zover daarbij aan klager geen tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voornoemde inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagcommissie heeft geen tegemoetkoming toegekend, ondanks de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende de onterechte oplegging van een disciplinaire straf van vijf dagen opsluiting in een afzonderingscel, wegens een vermeende
winkeldiefstal, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Er is ten onrechte geen tegemoetkoming toegekend. Het verblijf in de isoleercel was onrechtmatig. Klager stelt dat een bedrag van
€ 10,= voor iedere dag dat hij onterecht in de isoleercel heeft verbleven gangbaar is. De beklagcommissie heeft zich ten onrechte in het geheel niet uitgelaten over een tegemoetkoming.

De directeur heeft zich op het standpunt gesteld dat een tegemoetkoming voor klager niet van toepassing is en heeft daarbij verwezen naar het verweer zoals dat bij de beklagcommissie is ingebracht.

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt voorop dat in beroep enkel voorligt de beantwoording van de vraag of klager een tegemoetkoming moet worden toegekend. De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard, maar geen oordeel gegeven over toekenning van een
tegemoetkoming. De directeur heeft geen beroep ingesteld.

Klager heeft ten onrechte vijf dagen verbleven in een afzonderingscel. Nu de gevolgen hiervan niet meer ongedaan kunnen worden gemaakt komt klager een tegemoetkoming toe. Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard en de beroepscommissie zal een
tegemoetkoming van € 50,= vaststellen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 50,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. F.G. Bauduin en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. T. Nauta, secretaris, op 9 oktober 2013

secretaris voorzitter

Naar boven