Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/2580/GB, 8 oktober 2013, beroep
Uitspraakdatum:08-10-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/2580/GB

Betreft: [klager] datum: 8 oktober 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. E. IJspeerd, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 5 augustus 2013 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de locatie Roermond afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 3 december 2011 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de locatie Sittard.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager spreekt Pools en verder alleen heel gebrekkig Engels. Hij krijgt geen bezoek. Klager voelt zich erg geisoleerd in Sittard en vraagt daarom overplaatsing naar Roermond, omdat in die
inrichting enkele Poolse gedetineerden verblijven. Klager heeft van de aan hem opgelegde disciplinaire straf van zeven dagen maar één dag hoeven te ondergaan. Nadat alles is uitgesproken met betrokkenen heeft klager geen problemen meer met betreffende
medegedetineerden. Mocht de selectiefunctionaris van mening zijn dat klager en de betreffende Poolse medegedetineerde zover mogelijk van elkaar vandaan dienen te verblijven vanwege spanningen en/of problemen, dan zou overplaatsing naar een andere
inrichting juist in de rede liggen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager verbleef met een Poolse medegedetineerde op de afdeling. Klager had problemen veroorzaakt met deze medegedetineerde, waarna de desbetreffende Poolse medegedetineerde is overgeplaatst naar een andere afdeling. Gelet hierop heeft klager zelf
veroorzaakt dat hij zonder een andere Poolse medegedetineerde op de afdeling verblijft. De directeur van de gevangenis van de locatie Sittard heeft een negatief advies gegeven met betrekking tot klagers verzoek. Het samen plaatsen van klager met Poolse
medegedetineerden kan wederom tot spanningen en problemen leiden.

4. De beoordeling
De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris moet, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Voor het veroorzaken van problemen heeft klager een
disciplinaire straf opgelegd gekregen. Het feit dat klager één keer problemen zou hebben veroorzaakt met een Poolse medegedetineerde betekent zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet dat klager, bij wederom een verblijf met Poolse
medegedetineerden, problemen zal veroorzaken. De afwijzing van klagers verzoek tot overplaatsing is onvoldoende gemotiveerd. Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe
beslissing
te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van M.E.H. Nijp, secretaris, op 8 oktober 2013

secretaris voorzitter

Naar boven