Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/2581/GB, 14 oktober 2013, beroep
Uitspraakdatum:14-10-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/2581/GB

Betreft: [klager] datum: 14 oktober 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 6 augustus 2013 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot plaatsing in een gestapeld traject (z.b.b.i./p.p.) afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 22 juli 2008 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van unit 6 van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager wenst overgeplaatst te worden naar een inrichting met meer vrijheden. Klager heeft zich niet slechts beperkt tot een z.b.b.i. maar heel expliciet diverse mogelijkheden open gehouden. Klager ziet zichzelf niet als TR-weigeraar. Klager staat open
voor de door de reclassering geadviseerde forensische ambulante zorg. Doordat de inrichting dit advies niet heeft overgenomen is klagers wantrouwen jegens het TR-plan waarschijnlijk te groot geworden. Klager heeft geen enkele behoefte de inrichting de
regie te laten voeren over een vrijwillige zorgbehandeling. De inhoud van het TR-plan is voor hem onduidelijk en klager wil pas meewerken wanneer het voor hem bekend is wat de behandeling inhoudt. Klager’s gedrag zoals beschreven in het selectieadvies,
komt niet overeen met de status van TR-weigeraar. De inrichting wijkt af van de gemaakte afspraken met klager en de reclassering. De medewerkers van Terugdringen Recidive communiceren en informeren niet eerlijk en zijn onvolledig. Klager vreest dat
hij,
nu hij de status van TR-weigeraar heeft, nooit een behandeling kan krijgen voor zijn persoonlijkheidsstoornis.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht. De negatieve beslissing van 6 augustus 2013 is genomen op basis van informatie uit het selectieadvies. Klager nam deel aan het programma Binnen Beginnen (BB).
Klager was het niet eens met de invulling van de gestelde interventies, waarna hij zijn deelname aan het programma Terugdringen Recidive (TR) heeft beëindigd. Klager wenst niet of niet langer meer deel te nemen aan het programma TR. Deze weigering van
klager betekent onmiddellijk dat er geen sprake kan zijn van detentiefasering.

4. De beoordeling
De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Uit het selectieadvies van 6 augustus 2013 blijkt dat
klager TR-weigeraar is. Klager wil niet mee werken aan een behandeling zolang de inhoud van de behandeling hem niet bekend is. Gelet hierop en op artikel 3, derde lid, en artikel 2, tweede lid, onder c van de Regeling selectie, plaatsing en
overplaatsing van gedetineerden komen gedetineerden die weigeren deel te nemen aan een traject in het kader van het programma TR niet in aanmerking voor detentiefasering. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van M.E.H. Nijp, secretaris, op 14 oktober 2013

secretaris voorzitter

Naar boven