Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/1878/GA, 11 oktober 2013, beroep
Uitspraakdatum:11-10-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/1878/GA

betreft: [klager] datum: 11 oktober 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. C. Eenhoorn, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 12 juni 2013 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Hoogeveen

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 3 september 2013, gehouden in de p.i. Lelystad, zijn gehoord klager, bijgestaan door mr. R.P. Eefting, kantoorgenoot van klagers raadsman mr. C. Eenhoorn, de plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de p.i.
Hoogeveen, [...], en de juridisch medewerker van de p.i. Hoogeveen, [...].

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de weigering klager toestemming te verlenen voor de invoer van zijn X-box.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager is in het bezit van de allereerste uitvoering van de X-box, die inmiddels bijna veertien jaar oud is. Dergelijke oude X-boxen bevatten
geen standaard film- of dvdafspeelmogelijkheid. Klager heeft zijn X-box niet laten ombouwen en heeft geen dvd-filmafspeelset laten inbouwen. Het afspelen van films of dvd’s is met zijn X-box niet mogelijk. Op zijn X-box kunnen alleen spelletjes worden
gespeeld. Klagers X-box kan niet worden aangemerkt als communicatieapparatuur. De X-box heeft geen USB-poort. Er kan dus geen ‘Dongel’ op worden aangesloten. De X-box heeft alleen een poort voor een telefoonaansluiting, maar op de cellen zijn geen
telefoonkabels aanwezig. Klager kan met zijn X-box dus niet op internet. Het is derhalve niet nodig om, zoals de directeur stelt, de X-box in een ijzeren behuizing te stoppen. In de inrichtingen waarin klager eerder heeft verbeleven was het hem wel
toegestaan zijn X-box op cel te hebben. Desgevraagd antwoordt klager dat hij in de p.i. Leeuwarden, waar hij thans verblijft, zijn X-box niet op cel mag hebben.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Uit het rapport van de veiligheidsadviseur van de inrichting blijkt dat elk model van de X-box ontoelaatbaar is in de inrichting. Gedetineerden
kunnen een X-box alleen ‘veilig’ bespelen, indien het apparaat in een ijzeren behuizing zit en indien het personeel tijdens het spelen toezicht houdt. Dit zou een onwerkbare situatie opleveren. Uit navraag bij de veiligheidsadviseur is gebleken dat
X-boxen, met een technische aanpassing, kunnen worden gebruikt als communicatie- en/of filmapparatuur. De p.i. Hoogeveen is een inrichting, die onder meer bestemd is voor het verblijf van gedetineerden die zijn geplaatst op de GVM-lijst met de status
‘hoog’. De p.i. Hoogeveen heeft een hoger veiligheidsniveau dan de andere inrichtingen waarin klager heeft verbleven. Dat klager in andere inrichtingen wel zijn X-box op cel mocht hebben doet dus niet ter zake. Desgevraagd zegt de directeur toe dat hij
het rapport van de veiligheidsadviseur zal toezenden naar het secretariaat van de Raad.

3. De beoordeling
Ingevolge onderdeel 4.5.1.1 van de Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen (van 24 juli 1998, nummer 705050/98/DJI) is het gedetineerden niet toegestaan om film- en videoapparatuur en zend- en communicatieapparatuur onder hun berusting te
houden. Uit onderdeel 4.5.1.2 van de Regeling model huisregels volgt dat het gedetineerden is toegestaan om verzegelde computerspelapparatuur op cel te hebben. In artikel 4.5.1.1 van de huisregels van de p.i. Hoogeveen is bepaald dat het gedetineerden
niet is toegestaan om film- en videoapparatuur, zend- en communicatieapparatuur en spelcomputers anders dan om mee te spelen, onder hun berusting te houden. In artikel 4.5.1.2 van de huisregels staat dat het gedetineerden is toegestaan om verzegelde
eenvoudige computerspelapparatuur op cel te hebben.

Klager heeft aangevoerd dat hij over de eerste uitvoering van de X-box beschikt en heeft ter zitting een beschrijving gegeven van de mogelijkheden die zijn X-box heeft (en vooral ook niet heeft). Het is de beroepscommissie, afgaande op hetgeen de
directeur ter zitting naar voren heeft gebracht, niet gebleken dat de directeur onderzoek heeft laten doen naar de specifieke X-box van klager. De directeur heeft ter zitting enkel verwezen naar een rapport van de veiligheidsadviseur van de inrichting,
waaruit zou blijken dat alle modellen van de X-box om veiligheidsredenen niet zijn toegestaan in de inrichting. De directeur heeft, anders dan hij ter zitting heeft toegezegd, het rapport van de veiligheidsadviseur niet toegezonden. Wat hiervan ook
zij,
een rapport van de veiligheidsadviseur over X-boxen in het algemeen zegt niets over de aard en de functionaliteiten van de specifieke X-box van klager.

De beroepscommissie heeft in meerdere uitspraken (onder andere in haar uitspraak van 15 november 2011 met nummer 11/1806/GA) bepaald dat een X-box die niet is uitgerust met een dvd-filmafspeelset niet als film- en videoapparatuur kan worden aangemerkt.
De directeur heeft klagers stelling dat een oude X-box, zoals die van hem, geen standaard film- of dvdafspeelmogelijkheid heeft en dat hij geen dvd-filmafspeelset heeft laten inbouwen, niet weersproken. Klagers X-box is hierop niet gecontroleerd. Onder
deze omstandigheden acht de beroepscommissie het onvoldoende aannemelijk geworden dat klagers X-box moet worden aangemerkt als film- en videoapparatuur.
Voorts heeft klager gesteld dat hij met zijn X-box niet op internet kan, omdat zijn X-box geen USB-poort heeft, maar alleen een poort voor een telefoonaansluiting. Nu ook deze stelling niet door de directeur is weersproken en niet is gebleken dat de
X-box hierop is onderzocht, gaat de beroepscommissie uit van de juistheid van klagers stelling. Gelet hierop acht zij het onvoldoende aannemelijk geworden dat klagers X-box moet worden aangemerkt als zend- en communicatieapparatuur.

Gezien het vorenstaande, en gelet op de Regeling model huisregels en de huisregels van de p.i. Hoogeveen, dient de weigering klager toestemming te verlenen voor de invoer van zijn X-box als onredelijk en onbillijk te worden aangemerkt. Dat de p.i.
Hoogeveen een hoger veiligheidsniveau heeft dan de andere inrichtingen waarin klager heeft verbleven, doet aan het vorenstaande niet af. De beroepscommissie zal het beroep gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en het beklag
alsnog gegrond verklaren. De beroepscommissie ziet, nu de gevolgen van de bestreden beslissing niet meer ongedaan te maken zijn en klager ongemak heeft ondervonden van die beslissing, aanleiding klager een tegemoetkoming toe te kennen. Zij zal de
hoogte
daarvan vaststellen op € 20,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij kent aan klager een tegemoetkoming van € 20,= toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, drs. R.K. Boelens en dr. H.G. van de Bunt, leden, in tegenwoordigheid van mr. F.A. Groeneveld, secretaris, op 11 oktober 2013

secretaris voorzitter

Naar boven