Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/2327/GA, 30 september 2013, beroep
Uitspraakdatum:30-09-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/2327/GA

betreft: [klager] datum: 30 september 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie Sittard,

gericht tegen een uitspraak van 15 juli 2013 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 6 september 2013, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught, zijn gehoord mr. L.E. Toet en [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de locatie Sittard.
Klager, die in de extra murale fase van een ISD-maatregel is geplaatst, is niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een disciplinaire straf van opsluiting in een andere verblijfsruime dan een strafcel voor de duur van zeven dagen vanwege een positieve score op soft- en harddrugs.

De beklagcommissie heeft de beslissing van de directeur vernietigd en bepaald dat aan klager een straf wordt opgelegd van zeven dagen opsluiting in de eigen cel zonder televisie voor het feit dat klager binnen een periode van drie maanden voor de
tweede
keer positief scoort op het gebruik van cannabis, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De uitslag van een urinecontrole op 30 mei 2013 was positief op coca?ne en op cannabis. Bij een urinecontrole op 3 juni 2013 was er geen score meer op coca?ne. Die uitslag ligt aan de halfwaardetijd van coca?ne die een hele snelle afbouw moet laten
zien.
De directeur wijst naar het uitslagenoverzicht van urinecontroles die bij klager zijn gehouden. Hij scoort steeds op cannabis. Dan geldt een andere strafmaat. In de onderhavige beslissing van zeven dagen opsluiting heeft de directeur geen herhaling
meegewogen. Volgens het Drugs Ontmoedigingsbeleid staat er vijf dagen strafcel op het constateren van harddrugs. Dat wordt bij een eerste keer omgezet in zeven dagen opsluiting in de eigen cel. Op de ISD-afdeling wordt ongeveer elke veertien dagen een
urinecontrole afgenomen. In de geschiedenis van klager met betrekking tot urinecontroles kwam niet eerder coca?negebruik voor. De uitslag van 30 mei 2013 was dan ook verrassend.

Namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Er is een andere interpretatie voor de scores. De raadsvrouw heeft hiertoe op internet gezocht en kwam op www.toxicologie.org, een site die door apothekers wordt gebruikt. Op die site kan het volgende worden gelezen over cocaïnegebruik. Na eenmalig
gebruik van coca?ne blijft dit nog twee tot drie dagen in de urine aantoonbaar. Bij chronisch gebruik kan dit zeven tot zestien dagen zijn. De raadsvrouw was, gelet op de reactie van de directeur, in de veronderstelling dat klager vaker op coca?ne had
gescoord bij een urinecontrole. Dat is dus niet het geval. De vraag is hoe lang in dit geval de coca?ne bij klager in zijn lichaam is gebleven. Klager is binnen een paar dagen van een hele hoge score naar geen positieve score gegaan. Dat kan niet. De
uitspraak van de beklagcommissie is dan ook juist. Maar klager is zelfs van mening dat als de test voor wat betreft coca?ne niet klopt, dat dit dan ook geldt ten aanzien van de score op cannabis. Daarom had klager helemaal geen straf mogen worden
opgelegd. Als de beroepscommissie een ander oordeel is toegedaan, dan is de opgelegde straf te hoog.

3. De beoordeling
Niet betwist wordt dat het een feit van algemene bekendheid is dat, zoals te lezen valt op diverse sites op internet, bij incidenteel gebruik van cocaïne deze stof na ongeveer twee tot vier dagen uit het lichaam is verdwenen.

Vast staat dat een urinecontrole afgenomen op 30 mei 2013 een score liet zien van >3500 ng/ml op coca?ne en een score van 441 ng/ml op cannabis. Er heeft geen herhalingsonderzoek plaatsgevonden. De uitslag van de urinecontrole van 30 mei 2013 werd op 4
juni 2013 bekend en aan klager is op die dag een disciplinaire straf opgelegd van zeven dagen opsluiting in de eigen cel zonder televisie. Een inmiddels op 3 juni 2013 afgenomen urinecontrole liet geen score meer zien op coca?ne, maar wel op cannabis.
Niet aannemelijk is geworden dat er sprake was van meer dan incidenteel gebruik en daarbij hoort dat zich na twee tot vier dagen geen cocaïne meer in het lichaam bevindt. Verder neemt de beroepscommissie in overweging dat de directeur herhaling van
drugsgebruik niet bij de strafoplegging heeft betrokken. Het beroep van de directeur is derhalve gegrond en de uitspraak van de beklagcommissie zal worden vernietigd. Dit betekent dat de oorspronkelijke beslissing van de directeur waarbij klager een
disciplinaire straf is opgelegd van zeven dagen opsluiting in de eigen cel zonder televisie vanwege een positieve score op soft- en harddrugs niet in strijd met de wet is geweest en bij afweging van alle in aanmerking genomen belangen evenmin
onredelijk
of onbillijk is.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, J.M.L. Pattijn MSM en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S. Jousma, secretaris, op 30 september 2013

secretaris voorzitter

Naar boven