Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/1485/TA, 27 september 2013, beroep
Uitspraakdatum:27-09-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/1485/TA

betreft: [klager] datum: 27 september 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. J.A.W. Knoester namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 8 april 2013 van de beklagcommissie bij FPC Oostvaarderskliniek te Almere, hierna de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 6 september 2013, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam Over-Amstel, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. S. Marjanovic, en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting
[...], juridisch medewerker.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft:
a. er zijn geen boodschappen gedaan op 10 december 2012;
b. de weigering om klager te laten telefoneren met zijn advocaat op 2 januari 2013;
c. schending van klagers recht op privacy door het ophangen van zijn foto in het kantoor van sociotherapie en
d. klager is niet gehoord en de schriftelijke mededeling tot verlenging van afdelingsarrest op 18 januari 2013 is te laat is uitgereikt.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Door en namens klager is in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Met betrekking tot a:
Er wordt zeven dagen in de week gekookt en doordeweeks vaak dagelijks boodschappen gedaan in overleg met de anderen. Het personeel had besloten om nog maar eenmaal per week boodschappen te doen. Dan weet je dat je een tekort krijgt. Gezegd werd dat er
voldoende gezond eten voorradig was, maar er kon die dag geen warme maaltijd worden bereid. Klager is hart- en suikerpatiënt. Hij houdt zich aan zijn dieet en heeft die dag niet om pizza gevraagd.
Met betrekking tot b:
Een soortgelijk beroep, nummer 12/3516/TA, is op 12 maart 2013 gegrond verklaard door de beroepscommissie. In die zaak mocht klager twaalf dagen niet met zijn advocaat bellen.
Er werden twee telefoonsystemen gehanteerd Cobra en Telio. Vanaf 1 januari 2013 is overgaan op het Telio-systeem en kon voor het Cobra-systeem geen telefoonkaart meer worden gekocht. Klager had op de afdeling aangegeven dat hij met zijn advocaat wilde
bellen, maar het Telio-systeem was al een maand defect. Volgens de inrichting was het systeem een week defect. Uitgezocht zou kunnen worden hoe lang het systeem al defect was. Het personeelslid zou later op de dag bij klager terugkomen, maar dat is
niet
gebeurd. Klager heeft zelf gevraagd om op een andere afdeling te mogen bellen.
Met betrekking tot c:
Klagers foto, en ook die van medeverpleegden, hangt op A4-formaat in het kantoor van sociotherapie. Klagers raadsvrouw heeft dit ook gezien. Iedereen die langs het kantoor komt, ook op open dagen, kan zijn foto zien hangen. Dit is in strijd met klagers
recht op privacy. Klager heeft het personeel voorgesteld om de foto’s op de pc op te slaan of in een map op te nemen. Volgens het College bescherming persoonsgegevens is klagers standpunt juist.
Met betrekking tot d:
Klager is niet gehoord en de schriftelijke mededeling is te laat, drie weken later, uitgereikt. De beslissing is automatisch genomen zonder belangenafweging. Na afzondering volgt automatisch afdelingsarrest.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Met betrekking tot a:
Er was voldoende gezond voedsel aanwezig. Dit is nagegaan op de afdeling. Uit de dagrapportage van 10 december 2012 volgt dat klager gezegd heeft dat hij die dag pizza wilde eten. Het is juist dat klager het advies heeft gekregen om gezond te eten.
Alleen volgt hij dat advies niet altijd op.
Met betrekking tot b:
Telefoonkaarten voor het Cobra-systeem waren tot 1 januari 2013 verkrijgbaar, maar je kon tot en met eind januari 2013 nog wel bellen met het Cobra-systeem. Klager is door personeel gezegd dat hij op een andere afdeling kon bellen.
Met betrekking tot c:
De foto’s zijn alleen zichtbaar vanaf de verblijfsafdeling. Ze zijn niet pontificaal opgehangen en zeker niet met de bedoeling om klager te pesten. De foto’s zijn opgehangen voor het geval personeel van een andere afdeling en/of flexwerkers invallen
zodat ze in een oogopslag de verpleegde kunnen herkennen. Opslaan van de foto’s op de pc is niet handig in het geval van een calamiteit. Het opnemen van de foto’s in een map is wellicht een idee en zal worden voorgelegd.
Met betrekking tot d:
De schriftelijke mededeling is te laat uitgereikt. Klager wist wel dat hij een rode kaart had. Hij heeft expres gewacht met het indienen van het beklag totdat er sprake was van een formele fout.

Op 23 september 2013 is door een medewerker van de inrichting telefonisch meegedeeld dat klagers afdelingsarrest dat is ingegaan op 18 januari 2013 op 19 januari 2013 is beëindigd.

3. De beoordeling
Met betrekking tot a. overweegt de beroepscommissie dat het niet doen van boodschappen de wijze van betrachten van de zorgplicht betreft, waartegen gelet op het bepaalde in artikel 56, vierde lid, van de Bvt geen beklag openstaat. Zij zal derhalve op
dit punt de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk verklaren in dit onderdeel van het beklag.

Met betrekking tot b:
De beroepscommissie acht niet aannemelijk geworden dat beide telefoonsystemen niet werkten en dat klager niet vanaf een andere afdeling met zijn advocaat had kunnen telefoneren. De beroepscommissie zal op dit punt het beroep ongegrond verklaren en de
uitspraak van de beklagcommissie bevestigen met wijziging van de gronden.

Met betrekking tot c:
De beroepscommissie is van oordeel dat door het ophangen van klagers foto in het kantoor op de afdeling zijn recht op privacy niet is geschonden. Dat klager zich hierdoor ongemakkelijk voelt, omdat vanaf de afdeling zijn foto kan worden gezien, is
begrijpelijk maar weegt niet op tegen het belang dat (invallend/tijdelijk werkend) personeel snel kan zien met wie zij van doen heeft. Op klagers voorstel om in plaats van de foto’s op te hangen deze op te nemen in een map is namens het hoofd van de
inrichting niet afwijzend gereageerd. De beroepscommissie beveelt aan om deze optie in overweging te nemen.
De beroepscommissie zal ook op dit punt het beroep ongegrond verklaren en de uitspraak van de beklagcommissie bevestigen met wijziging van de gronden.

Met betrekking tot d:
Uit de Memorie van toelichting bij artikel 53 van de Bvt volgt dat tegen een schending van een formeel recht zoals het hoorrecht geen afzonderlijk beklag openstaat. Nu het betreffende afdelingsarrest op 18 januari 2013 is ingegaan en op 19 januari 2013
is beëindigd wordt niet voldaan aan de eis van artikel 57, eerste lid, van de Bvt. De beroepscommissie zal derhalve de uitspraak van de beklagcommissie op dit punt vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk verklaren in dit onderdeel van het
beklag.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie met betrekking tot a. en d. en verklaart klager ter zake alsnog niet-ontvankelijk in het beklag. Zij verklaart het beroep met betrekking tot b. en c. ongegrond en bevestigt in zoverre
de
uitspraak van de beklagcommissie met wijziging van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. J.M.L. Niederer en drs. J.E. Wouda, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 27 september 2013

secretaris voorzitter

Naar boven