Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/2659/GB, 26 september 2013, beroep
Uitspraakdatum:26-09-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/2659/GB

Betreft: [klager] datum: 26 september 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van [...],

verder te noemen klager,

gericht tegen een op 8 augustus 2013 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing het elektronisch toezicht voort te zetten gedurende het penitentiair programma (p.p.) ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 12 oktober 2010 gedetineerd. Met ingang van 11 april 2013 neemt klager deel aan een p.p. met elektronisch toezicht (ET). Op 23 juli 2013 heeft de selectiefunctionaris besloten de tenuitvoerlegging van het ET te verlengen. Het door
klager hiertegen ingestelde bezwaarschrift is op 8 augustus 2013 door de selectiefunctionaris ongegrond verklaard.

3. Ontvankelijkheid
Op grond van artikel 72, eerste lid jo. artikel 17, eerste lid onder b, van de Pbw heeft een gedetineerde het recht een beroepschrift in te dienen tegen de beslissing van de selectiefunctionaris tot beëindiging van zijn deelname aan een penitentiair
programma. Ingevolge artikel 72, eerste lid jo. artikel 18, eerste lid, van de Pbw heeft een gedetineerde voorts het recht een beroepschrift in te dienen tegen de afwijzing van zijn verzoek tot deelname aan een penitentiair programma.

In het onderhavige geval heeft de selectiefunctionaris op grond van artikel 7a van de Penitentiaire maatregel besloten het elektronisch toezicht voort te zetten. Van een beslissing tot beëindiging van het p.p. of een beslissing tot afwijzing van een
verzoek tot deelname aan een p.p. is derhalve geen sprake. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk in zijn beroep te worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van M.E.H. Nijp, secretaris, op 26 september 2013

secretaris voorzitterb

Naar boven