Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/1480/TA, 20 september 2013, beroep
Uitspraakdatum:20-09-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/1480/TA

betreft: [klager] datum: 20 september 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 16 april 2013 van de alleensprekende beklagrechter bij FPC Veldzicht te Balkbrug, hierna de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 6 september 2013, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam Over-Amstel, zijn gehoord klager en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting [...], juridisch medewerker.

Klagers raadsman mr. N.A. Heidanus heeft het beroep schriftelijk toegelicht en is niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft:
a. het te frequent en onverwachts afnemen c.q. de procedure van afname van urinecontroles in oktober/november 2012 bij klager en
b. het klager niet toestaan om op 19 oktober 2012 op eigen gelegenheid naar de rechtbank te gaan.

De beklagrechter heeft zich onbevoegd verklaard ten aanzien van a. op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven en met betrekking tot b. geen beslissing genomen.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Door en namens klager is in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Zijn kreatininegehalte is vaker onderzocht en daarna wordt zijn bewegingsvrijheid beperkt. Klager heeft astma/bronchitis en trombose en moet veel drinken.
Op 23 november 2013 is klager meegedeeld dat hij een schone urinecontrole heeft gehad. Tegelijkertijd is bij klager een nieuwe urinecontrole afgenomen, terwijl een eerder uitslag nog niet aan hem was meegedeeld. Dit betekent dat de urinecontrole van 23
november 2012, mede gezien de huisregels van de inrichting, prematuur was. Over een eerdere positieve urinecontrole in oktober 2012 heeft klager een second opinion gevraagd en laten uitvoeren, waaruit volgde dat hij beneden de waarden was gebleven en
daarmee negatief had getest. Uit bijgevoegde uitslagen blijkt dat sprake is van schone urinecontroles, dat zijn kreatininewaardes beneden (de beroepscommissie leest: boven) de 2 zijn gebleven en zijn cannabinoïdenwaarden beneden de 50. Het drugsbeleid
dat door de inrichting wordt gevoerd blijft voor klager onaanvaardbaar. Het is arbitrair als een verpleegde die drugs heeft gebruikt geen zorgmaatregel wordt opgelegd, terwijl klager steeds met maatregelen c.q. beperkingen wordt geconfronteerd. Ook
twee
dagen voor 19 oktober 2012 was zijn kreatininegehalte te laag, minder dan 1.9. Zijn urine is onderzocht, maar er zat niets in. Door de hoofdbehandelaar is ter zitting op 19 oktober 2012 gesuggereerd dat de test positief was, terwijl achteraf, na een
second opinion, is gebleken dat dit een negatieve uitslag was geweest. Voor klager is dit uitermate vervelend geweest daar dit een verkeerd beeld over hem heeft gecreëerd en de onnodige ruis in zijn dossier heeft gegeven. Klager is te laat, na acht à
negen dagen, de uitslag van de urinecontrole meegedeeld.
In verband met zijn gezondheid moet hij veel drinken. Hij zou eventueel wel willen meewerken aan een bloedonderzoek. Hij ziet drugsgebruik niet als een probleem.
Klager verblijft nu in Hoeve Boschoord en wordt van daaruit geresocialiseerd.
Klager begrijpt niet waarom hem uitslagen van urinecontroles over 2013 zijn gestuurd. Het beklag betreft urinecontroles die in 2012 zijn afgenomen.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Als druggebruik delict gerelateerd is wordt bij druggebruik zorg op maat geboden. Van klager is in de betreffende periode wekelijks een urinecontrole afgenomen en hij is meermalen positief bevonden op cannabis, waarop het zorg-op-maat programma volgde.

Het is juist dat klagers urine na een contra-expertise in oktober 2012 schoon bleek te zijn. De contra-expertise wordt door de verpleegde zelf betaald. Als de urine schoon blijkt de zijn, worden de kosten gerestitueerd.
Een herhalingsonderzoek en een contra-expertise worden uitgevoerd door hetzelfde laboratorium uit hetzelfde buisje urine.
De vertegenwoordiger van het hoofd van de inrichting heeft geen toegang tot klagers medische gegevens. Abusievelijk zijn de uitslagen van urinecontroles afgenomen in 2013 toegestuurd. De uitslagen over 2012 worden nagezonden.

Op 13 september 2013 is het op het secretariaat van de Raad ontvangen overzicht van urinecontroles, die bij klager in 2012 zijn afgenomen, toegestuurd aan klager en zijn
raadsman.

3. De beoordeling
Gelet op de uitspraken van de beroepscommissie nummer 04/2248/TA van 1 maart 2005 en nummer 10/3807/TA van 10 mei 2011, waarin is overwogen dat artikel 3 van de Regeling urineonderzoek verpleegden, gelet op de Nota van toelichting op deze Regeling niet
alleen instructienormen bevat, maar ook waarborgnormen voor een zorgvuldige afname van urine
– dit om vergissingen zoveel mogelijk uit te sluiten – kan een verpleegde in een klacht over vermeende tekortkomingen in de urinecontrole c.q. procedure in dat beklag worden ontvangen. De beroepscommissie acht zich gelet op het bovenstaande anders dan
de beklagrechter wel bevoegd om over het beklag te oordelen, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter op dit punt en ontvangt klager alsnog in het beklag.

Inhoudelijk overweegt de beroepscommissie dat, gelet op de uitkomst van eerdere urinecontroles (zoals ook in nagestuurde uitslagen over 2012) waarbij gebruik van softdrugs is vastgesteld of een kreatininewaarde van minder dan 2, de frequentie en de
wijze waarop bij klager in de betreffende periode urinecontroles zijn afgenomen niet als onredelijk of onbillijk kunnen worden aangemerkt. Niet aannemelijk is geworden dat bij de procedure die gevolgd is bij de afname van de urinecontroles niet zou
zijn
voldaan aan de eisen van Bvt en/of de Regeling. Zij zal derhalve het beklag alsnog ongegrond verklaren.

Met betrekking tot b. heeft de beklagrechter geen beslissing genomen. Om proceseconomische redenen zal de beroepscommissie het beklag op dit punt zelf afdoen. Naar het oordeel van de beroepscommissie betreft de weigering om klager op eigen gelegenheid
naar de rechtbank te laten gaan geen beslissing in de zin van artikel 56 of 57 Bvt waartegen beklag kan worden ingesteld. Zij zal derhalve klager alsnog op dit punt niet-ontvankelijk in het beklag verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, ontvangt klager met betrekking tot a. in het beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond en verklaart klager met betrekking tot b. niet-ontvankelijk in het beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. J.M.L. Niederer en drs. J.E. Wouda, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 20 september 2013

secretaris voorzitter

Naar boven