Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/2116/GA, 23 september 2013, beroep
Uitspraakdatum:23-09-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/2116/GA

betreft: [klager] datum: 23 september 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Nieuwegein,

gericht tegen een uitspraak van 19 juni 2013 van de alleensprekende beklagrechter bij voornoemde inrichting, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager, voor zover daartegen beroep is ingesteld,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 30 augustus 2013, gehouden in p.i. Amsterdam Over-Amstel, is [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de p.i. Nieuwegein, gehoord.
Klager heeft vooraf schriftelijk laten weten afstand te doen van zijn recht om ter zitting te worden gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het bewaardersarrest van 10 november 2012 welke de duur van 15 uur heeft overschreden.

De beklagrechter heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Hoewel in de Pbw is bepaald dat een bewaardersarrest maximaal 15 uur mag duren moet het onder omstandigheden zijn toegestaan deze termijn te
overschrijden. In dit geval heeft klager ondanks de overschrijding geen onderdelen van het dagprogramma gemist. Klager is dan ook niet in zijn belangen geschaad.
Ter zitting heeft de directeur toegelicht dat het beroep met name is ingesteld om antwoord te krijgen op de vraag of er uitzonderingen op de vastgestelde termijn van 15 uur mogelijk zijn, bijvoorbeeld wanneer de directeur, zoals in casu, in een file
komt te staan en daardoor niet op tijd in de inrichting kan zijn om een gedetineerde te horen.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. In aanvulling daarop overweegt de beroepscommissie dat een eenmaal opgelegd bewaardersarrest ingeval van
dreigende termijnoverschrijding kan worden opgeheven. Indien het noodzakelijk is dat het bewaardersarrest voortduurt en de directeur niet tijdig in de inrichting aanwezig kan zijn, zijn er andere mogelijkheden denkbaar, zoals het telefonisch horen van
de desbetreffende gedetineerde. Daarvan is in het onderhavige geval geen gebruik gemaakt, hoewel dit, zoals ter zitting door de directeur is bevestigd, wel mogelijk was geweest. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard en de uitspraak van de
beklagrechter zal worden bevestigd met aanvulling van de gronden waarop zij rust.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met aanvulling van de gronden voor zover daartegen beroep is ingesteld.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, J.G.A. van den Brand en ing. M.J. Mulders, leden, in tegenwoordigheid van mr. T. Nauta, secretaris, op 23 september 2013

secretaris voorzitter

Naar boven