Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/2239/GB, 24 september 2013, beroep
Uitspraakdatum:24-09-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/2239/GB

Betreft: [klager] datum: 24 september 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.L. van Gaalen, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 9 juli 2013 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 29 mei 2012 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Almere.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft bezwaar gemaakt tegen de beslissing van 24 april 2013 waarin de selectiefunctionaris heeft besloten klager te plaatsen in de p.i. Almere. Het bezwaar is gegrond verklaard en klager werd geselecteerd voor de gevangenis van de locatie Zuyder
Bos te Heerhugowaard. Op 9 juli 2013 is de selectiefunctionaris terug gekomen op dit besluit. Tegen dat besluit komt klager in beroep. Klager heeft zich op geen enkel moment schuldig gemaakt aan “valse voorwendselen”. Klager heeft nimmer informatie
gegeven die bezijden de waarheid zou zijn. Klager geeft aan niet mee te werken aan het Programma Terugdringen Recidive (TR), maar dit is zijn eigen beslissing. Klager weet niet waar de ernstige bewaren van de politieagent tegen zijn overplaatsing uit
bestaan en weet evenmin waarom er rekening met deze bezwaren moet worden gehouden. Bij klager is, na de positieve beslissing van 12 juni 2013, het vertrouwen gewekt dat hij overgeplaatst zou worden naar de gevangenis van de locatie Zuyder Bos te
Heerhugowaard. Op deze beslissing mag niet worden teruggekomen aangezien klager geen onjuiste informatie heeft verstrekt. Klager vindt dat, door terug te komen op de eerdere positieve beslissing, er gehandeld is in strijd met de vertrouwens-,
redelijkheids-, motiverings- en zorgvuldigheidsbeginselen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek, kort samengevat als volgt toegelicht.
Klager werd in eerste instantie geselecteerd voor de p.i. Lelystad omdat hij tot de top 600 van veelplegers uit Amsterdam behoort. Klager kon hier niet worden geplaatst in verband met onderlinge conflicten. Klager is toen geselecteerd voor de p.i.
Almere. Naar aanleiding van de gegrondverklaring van het bezwaar van klager is klager geselecteerd voor de gevangenis van de locatie Zuyder Bos. In het selectievoorstel heeft de p.i. Almere geadviseerd klager te selecteren voor de gevangenis van de
locatie Zuyder Bos omdat klager hier bepaalde interventies zou kunnen volgen welke niet in de p.i. Almere konden worden gevolgd. Achteraf is gebleken dat dit advies niet op juiste gronden is gegeven, nu klager in feite helemaal niet aan interventies
wenst deel te nemen en die interventies daarom ook geen reden hadden mogen vormen voor overplaatsing.

4. De beoordeling
De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris moet bij afweging van alle in aanmerking komende belangen als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt. Dat achteraf is gebleken dat buiten schuld van klager
foutieve
informatie ten grondslag heeft gelegen aan de selectie van klager voor de gevangenis van de locatie Zuyder Bos, maakt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet zonder meer begrijpelijk waarom klagers selectie voor die inrichting gecorrigeerd moest
worden en waarom hij niet langer in die p.i. geplaatst zou kunnen worden. Derhalve dient de bestreden beslissing als onvoldoende gemotiveerd te worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met
inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van M.E.H. Nijp, secretaris, op 24 september 2013

secretaris voorzitter

Naar boven