Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/2390/GB, 24 september 2013, beroep
Uitspraakdatum:24-09-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/2390/GB

Betreft: [klager] datum: 24 september 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door [...], namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 23 juli 2013 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de locatie Roermond afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 31 mei 2013 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. van de locatie Zuid te Arnhem.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager verzoekt om overplaatsing naar het h.v.b. van de locatie Roermond. Familie en de vriendin van klager zijn woonachtig in de (directe) omgeving van Roermond. Voor hen is het omslachtig en kostbaar om klager te bezoeken. Hoewel klager is ingesloten
voor het arrondissementsparket in Maastricht wordt zijn zaak behandeld door de Rechtbank Limburg, locatie Roermond. In het kader van efficiency met betrekking tot vervoer is een overplaatsing naar Roermond gewenst.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is ingesloten voor het arrondissementsparket Limburg. De zittingen vinden plaats bij de rechtbank in Roermond. Dit is een uitzonderlijke situatie. Klager is in het belang van zijn eigen veiligheid op 15 augustus 2013 overgeplaatst naar het
h.v.b.
van de locatie Zuid te Arnhem. Door het Gedetineerden Recherche Informatie Punt (GRIP) is geadviseerd om klager niet in het h.v.b. van de locatie Roermond of het h.v.b. van de p.i. Grave te plaatsen omdat hier medeverdachten van klager verblijven. Voor
zijn overplaatsing verbleef klager in het h.v.b. van de locatie Sittard. Hier ontving klager geregeld bezoek van zijn familie en vriendin. Duidelijke gronden waarom een overplaatsing geïndiceerd zou zijn, ontbreken.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Er was een gegronde reden om klagers verzoek
tot
overplaatsing naar het h.v.b. van de locatie Roermond af te wijzen en hetgeen klager daartegen heeft aangevoerd doet daar niet aan af. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van M.E.H. Nijp, secretaris, op 24 september 2013

secretaris voorzitter

Naar boven