Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/2281/GB, 24 september 2013, beroep
Uitspraakdatum:24-09-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/2281/GB

Betreft: [klager] datum: 24 september 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. S. de Schutter, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 9 juli 2013 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de penitentiaire inrichtingen (p.i) Lelystad of de gevangenis Alphen aan den Rijn afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 16 november 2010 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de p.i. Ter Apel, een inrichting voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen als bedoeld in artikel 20b, tweede lid, onder a van de regeling selectie, plaatsing en
overplaatsing van gedetineerden (de Regeling).

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager wenst te worden overgeplaatst naar de p.i. Lelystad of de gevangenis Alphen aan den Rijn. Klager is een vreemdeling zonder verblijfsvergunning en in de gevangenis Alphen aan den Rijn kan gewerkt worden aan zijn vertrek. Klager vindt dat zijn
zaak
niet is behandeld met inachtneming van de zorgvuldigheid nu niet is ingegaan op de mogelijkheid om met klager te werken aan zijn vertrek.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager wenst te worden overgeplaatst naar de p.i. Lelystad of de gevangenis Alphen aan den Rijn. Klager is een strafrechtelijk gedetineerde vreemdeling. De p.i. Lelystad en de gevangenis Alphen aan den Rijn behoren niet tot de aangewezen locaties voor
strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen. Overplaatsing naar deze inrichtingen is hierdoor niet mogelijk.

4. De beoordeling
Klager behoort tot de categorie strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen. Ingevolge artikel 20b van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden worden vreemdelingen die na de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf geen
rechtmatig verblijf meer hebben in Nederland in beginsel geplaatst in een inrichting voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen. Klager had ten tijde van de selectie een strafrestant van meer dan vier maanden. Voor dergelijke gedetineerden zijn in
beginsel de locaties Esserheem te Veenhuizen en de p.i. Ter Apel bestemd. Bij aanwezigheid van bijzondere omstandigheden kan op dit plaatsingsbeleid een uitzondering worden gemaakt. Klager wenst te worden overgeplaatst naar de p.i. Lelystad of de
gevangenis Alphen aan den Rijn. De p.i Lelystad en de gevangenis Alphen aan den Rijn zijn niet bestemd voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen. Een bijzondere omstandigheid doet zich niet voor. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde
beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van M.E.H. Nijp, secretaris, op 24 september 2013

secretaris voorzitter

Naar boven