Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/2230/GB, 17 september 2013, beroep
Uitspraakdatum:17-09-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/2230/GB

Betreft: [klager] datum: 17 September 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. S. Urcun, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 10 juli 2013 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 5 februari 2013 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de p.i. Breda. Op 25 juni 2013 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van de p.i. Vught waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Uit de bestreden beslissing volgt dat klager met spoed is overgeplaatst naar de p.i. Vught, omdat zijn veiligheid en die van het personeel in de p.i. Breda niet langer
kon worden gegarandeerd. De situatie naar aanleiding waarvan klager is overgeplaatst is echter niet door zijn toedoen ontstaan. Klager is namelijk bedreigd door een
medegedetineerde en heeft hier veel problemen van ondervonden. Ook klopt het niet dat klager overlast heeft veroorzaakt. Dit heeft de medegedetineerde gedaan. Klager wordt ten onrechte benadeeld vanwege een vermeende situatie in de p.i. Breda. Klager
is
van mening dat hij zich altijd naar behoren heeft gedragen en hij wenst dat er rekening wordt gehouden met zijn persoonlijke omstandigheden. Zijn familieleden wonen in Rotterdam. Hij heeft een zwaarwegend belang bij bezoek van zijn familie vanwege zijn
lange strafrestant en de problemen die hij heeft ondervonden. Volgens klager is de afstand van Rotterdam naar Vught geen acceptabele reisafstand. Vanwege de lange reisafstand zullen de bezoeken van klagers familie niet meer kunnen plaatsvinden, hetgeen
een negatieve uitwerking zal hebben op klagers psychische gesteldheid.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Klager is op 29 januari 2013 vanuit de locatie De Schie geselecteerd voor de gevangenis van de p.i. Breda, in verband met een
bestemmingswijziging van De Schie. Tegen die beslissing heeft klager bezwaar ingediend, waarna hij is geselecteerd voor de p.i. Krimpen aan den IJssel. Klager heeft toen aangegeven in de p.i. Breda te willen blijven, omdat in de p.i. Krimpen aan den
IJssel medegedetineerden zouden verblijven waarmee hij niet in contact wilde komen. Op 20 juni 2013 ontving de selectiefunctionaris een verzoek van de directie tot overplaatsing vanuit de p.i. Breda, omdat klagers veiligheid niet langer kon worden
gegarandeerd. Klager verbleef met een medegedetineerde op cel en samen veroorzaakten zij veel overlast. Klager heeft samen met zijn celgenoot het plan opgevat om hete olie over een medegedetineerde heen te gooien. Omdat klagers celgenoot reeds was
geselecteerd voor de p.i. Dordrecht, de p.i. Krimpen aan den IJssel geen optie was voor klager en de wachtlijst voor de locatie De Schie relatief lang is, is klager geselecteerd voor de p.i. Vught. De selectiefunctionaris heeft geen reden te twijfelen
aan hetgeen in het selectieadvies van de directeur van de p.i. Breda is vermeld. Nu klager als gevolg van zijn eigen gedrag is overgeplaatst, ziet de selectiefunctionaris geen reden om klager op de wachtlijst voor de locatie De Schie te plaatsen.
Klager
dient eerst zijn gedrag te veranderen. De afstand van Rotterdam naar Vught is volgens de selectiefunctionaris acceptabel.

4. De beoordeling
4.1. De betrokken gevangenis van de p.i Vught is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Klager is vanuit de gevangenis van de p.i. Breda overgeplaatst naar de gevangenis van de p.i. Vught. De directeur van de p.i. Breda had om spoedoverplaatsing van klager verzocht, omdat klagers eigen veiligheid, die van het personeel en de
veiligheid van medegedetineerden niet meer kon worden gegarandeerd. Niet aannemelijk is geworden dat niet kan worden uitgegaan van hetgeen is vermeld in het selectieadvies van de directeur van de p.i. Breda van 20 juni 2013. Nu het noodzakelijk was om
klager in verband met zijn eigen veiligheid en die van medegedetineerden en het personeel met spoed over te plaatsen en er op dat moment plaats was in de p.i. Vught, terwijl plaatsing in een inrichting in de omgeving van Rotterdam of Dordrecht niet
mogelijk bleek, is de beroepscommissie van oordeel dat de beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden
verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 17 september 2013

secretaris voorzitter

Naar boven