Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/2210/GA, 11 september 2013, beroep
Uitspraakdatum:11-09-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/2210/GA

betreft: [klager] datum: 11 september 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 3 juli 2013 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voornoemde inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager, alsmede zijn raadsman mr. K.D. Regter, om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft:
a. het schenden van de informatie-, hoor- en mededelingsplicht.
b. het tot tweemaal toe weigeren om schorsingsverzoeken naar de RSJ te faxen.
c. het niet uitreiken dan wel achterhouden van stukken in beklag- en beroepzaken en het niet uitreiken van een dagvaarding.
d. het niet voldoen aan de procedure-eisen van artikelen 18a tot en met 18c.
e. het verstrekken, verspreiden en openbaar maken zonder toestemming van medische informatie.
f. de valse mededeling van de rechtbank dat klagers trajectbegeleider niet ter zitting van de rechtbank aanwezig kan zijn.
g. het niet uitreiken van mededelingen als bedoeld in artikel 58 van de Pbw inzake opgelegde disciplinaire straffen.
h. het aan de rechtbank overleggen van een valse rapportage.
i. het stelselmatig onderzoeken aan lichaam en kleding van klager.
j. het niet voorhanden zijn van een schaamschot in klagers verblijfsruimte.
k. het niet aanwezig zijn van een regelbare verwarming in klagers verblijfsruimte.
l. het meermaals niet tijdig uitreiken van klagers ochtendblad.
m. het niet kunnen bellen met 0800- en 0900-nummers.

De beklagcommissie heeft het beklag ten aanzien van de onderdelen i, j, en k ongegrond verklaard. Op de overige onderdelen heeft zij klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag. Een en ander op de gronden als in de aangehechte uitspraak
weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep schriftelijk toegelicht.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Ten aanzien van onder deel j. Het is de beroepscommissie ambtshalve bekend dat meerdere cellen in de inrichting in Vught geen schaamschot hadden. Nu onweersproken is gesteld dat klager enige tijd in een cel heeft verbleven zonder schaamschot, acht de
beroepscommissie dit voldoende aannemelijk. De beroepscommissie zal het beroep in zoverre gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie in zoverre vernietigen en het beklag op dit onderdeel alsnog gegrond verklaren. De beroepscommissie acht
termen aanwezig om aan klager een tegemoetkoming van € 10,= toe te kennen.

Voor het overige kan hetgeen in beroep is aangevoerd naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve op de overige onderdelen ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond voor zover het onderdeel j betreft, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie op dit punt, verklaart het beklag op dit punt alsnog gegrond en kent aan klager een tegemoetkoming van € 10,= toe.
De beroepscommissie verklaart het beroep voor het overige ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie zoverre.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. M.M. van der Nat, leden, in tegenwoordigheid van mr. T. Nauta, secretaris, op 11 september 2013

secretaris voorzitter

Naar boven