Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/1778/GA, 9 september 2013, beroep
Uitspraakdatum:09-09-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/1778/GA

betreft: [klager] datum: 9 september 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 13 mei 2013 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Amsterdam Over-Amstel,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voornoemde inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman, M.G. Doornbos, om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het niet meewerken van de directeur bij het doen van aangifte bij de politie en de late uitreiking van de uitspraak door de beklagrechter.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Klager meent dat als hij gedetineerd zit de directeur hem in de gelegenheid moet stellen om aangifte te doen. Het is de directeur die al dan
niet mensen van buiten de inrichting in de inrichting toelaat. Wanneer hem niet die gelegenheid wordt geboden is dat tegenwerking. Tevens is de uitspraak van de beklagrechter te laat aan klager uitgereikt.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep gehandhaafd. Het staat klager vrij om aangifte te doen, dit hoeft niet via de directie geregeld te worden. Klager kan hiervoor zelf contact opnemen met de
politie
of zijn advocaat. Het laat ontvangen van de uitspraak is een gevolg van het oude post systeem in de inrichting. De post wordt wel iedere dag gesorteerd en verwerkt.

3. De beoordeling
Klager heeft aangegeven het beroep mondeling te willen toelichten. De beroepscommissie wijst dit verzoek af, nu enige onderbouwing daarvoor ontbreekt. De beroepscommissie acht zich op grond van de stukken voldoende ingelicht om op het beroep te
beslissen.
Klager wil aangifte doen en verzoekt de directeur om medewerking te verlenen. De directeur stelt in reactie daarop dat het klager vrij staat om aangifte te doen, welk standpunt impliciet een afwijzing van het verzoek van klager inhoudt. Er is derhalve
sprake van een beslissing als bedoeld in artikel 60 van de Pbw. Klager kan derhalve in zijn klacht worden ontvangen. Nu het klager evenwel vrij staat om aangifte te doen en dit ook volledig zelfstandig kan doen, zodat de medewerking van de directeur
geenszins is vereist, is de klacht van klager ongegrond.

Ingevolge het bepaalde in artikel 69 Pbw kan klager beroep indienen tegen een uitspraak van de beklagrechter. De klacht tegen de late uitreiking van de uitspraak van de beklagrechter kan derhalve niet in beroep worden behandeld. Klager zal op dit punt
niet-ontvankelijk worden verklaard.

Ten overvloede benadrukt de beroepscommissie het belang van het tijdig uitreiken en toezenden van stukken die in beklag- en beroepsprocedures van belang zijn.

4. De uitspraak
De beroepscommissie:
- verklaart klager niet-ontvankelijk voor zover zijn beroep zich richt tegen de te late uitreiking van de uitspraak van de beklagrechter;
- vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. M.M. van der Nat, leden, in tegenwoordigheid van mr. T. Nauta, secretaris, op 9 september 2013

secretaris voorzitter

Naar boven